Lärarfack menar att Haninge inte klarar av de nyanlända – och motionsslingor tas bort

Lärarnas riksförbund menar att undervisningsgrupperna för Haninges nyanlända måste bli mindre.
Lärarnas riksförbund menar att undervisningsgrupperna för Haninges nyanlända måste bli mindre.
 1 700 soldater och sjömän deltar i nationella militärövningen Swenex.
1 700 soldater och sjömän deltar i nationella militärövningen Swenex.
Sven Gustafsson (M).
Sven Gustafsson (M) ifrågasätter hur stödet till föreningarna i kulturparken i Handen hanteras.
Delar av ett upplyst motionsspår försvinner i Haninge (bilden är från ett annat motionsspår).
Delar av ett upplyst motionsspår försvinner i Haninge (bilden är från ett annat motionsspår).
KOMMUNKOLLEN. Lärarfacket menar att Haninge brister i undervisningen till de nyanlända, motionsspår försvinner och nu är militärövningen Swenex igång. Här är Kommunkollen onsdag.

M helomvänder – kritiska till höjda bidrag till föreningarna i kulturparken
Sven Gustafsson (M) har lämnat in en interpellation till Mehmet Coksürer (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, där Sven Gustafsson bland annat frågar Mehmet Coksürer varför kommunledningen ger höjda bidrag till föreningarna i kulturparken med start 2017, till följd av de marknadsmässiga hyror som kommunala fastighetsbolaget infört.

Föreningarna det handlar om är musikföreningen Levande Zon i Gula villan och RoJ-teatern i Gamla folkets hus.

Såväl den styrande koalitionen (S, MP och C) som trepartialliansen (M, L och KD) lade in 800 000 kronor extra i sina budgetar för kultur och fritid för nästa år, just för att föreningarna i parken skulle överleva de kraftiga hyreshöjningarna.

Läs mer: Kommunen ny hyresvärd i kulturparken – men marknadshyror gäller

Men nu ifrågasätter alltså Sven Gustafsson själv hela förfarandet. ”Hur ser du på de utlovade höjda bidragen till föreningarna i kulturparken under 2017 ur ett likabehandlingsperspektiv gentemot andra föreningar i kommunen?”, frågar han Mehmet Coksürer (MP) i interpellationen.

Han frågar också varför Mehmet Coksürer i december 2015 sade sig vilja stödja föreningarna, men sedan lämnat Levande Zon åt sitt öde efter att marknadshyror sattes in i år. I praktiken räddades Levande Zon från konkurs på grund av att hyresnämnden sänkte marknadshyran, och att föreningen fick vara kvar i Gula villan.

– Vi anser att det är oacceptabelt att Mehmet Coksürer säger att han vill stödja föreningarna 2015 och sedan lämnar dem åt sitt öde när Tornberget drive igenom marknadshyror, säger Sven Gustafsson.
Men ni moderater sköt också till 800 000 kronor till föreningarna i ert budgetförslag?
–  De extra medlen ska säkra verksamheten tills kultur- och fritidsnämnden behandlat frågan, vi har inte haft några problem med tillskottet. Men en likabehandling måste föras, och borde ha förts i år. Frågan kommer aldrig upp på agendan. Det är en total passivitet från Mehmet Coksurers sida, säger Sven Gustafsson.

Läs mer: Förening i kulturparken räddas – hyresnämnden sänker hyran i kulturparken

Kommunen tar bort motionsspår – efter krav från markägaren

Kommunen tar bort några av sina upplysta motionsslingor. Detta efter klagomål från en fastighetsägare som vägrat en överenskommelse med kommunen. Fastighetsägaren kräver dessutom kommunen på ekonomisk ersättning för att motionsslingorna går där i dag.

Fastighetsägaren menar att denne aldrig tillfrågats om motionsspåren kan gå över marken, och att den inte gett sitt tillstånd.
Även om kommunen nu tar bort motionsspåren, tar man strid mot ersättningen, och menar att motionsslingorna funnits på marken långt innan fastighetsägaren förvärvade den.

Haninges kommunjurist har svarat fastighetsägaren att denne enligt jordabalken måste upplåta motionsspåret om fastighetsägare vid sitt köp kände till upplåtelsen av motionsspåren eller borde ha känt till upplåtelsen. ”Du har förvärvat fastigheter där upplysta motionsslingor delvis passerar igenom fastigheterna, något som du kände till eller borde ha känt till på grund av den undersökningsplikt som åligger köparen”, skriver kommunjuristen bland annat.

Läs mer:  ”Robin Hood” kan bli slutet för Roj-teatern

Varning för buller – militärövning med 1 700 deltagare är igång

Under söndagen drog nationella marinövningen Swenex igång, som försvaret av det svenska territoriet och svenska intressen står i fokus.
Totalt deltar marinen med 1 700 soldater och sjömän, som ska flytta sig till fots, med stridsbåtar, bevakningsbåtar och ett 20-tal korvetter och minjaktfartyg.
Buller kan förekomma under övningen.

Övningen pågår till och med nästa onsdag, 23 november. Övningen genomförs på ostkusten, från Södertörn till Västervik och på Gotland. I Södertörnsområdet är det på Utö, Berga, Muskö, Mysingen, Oxelösund och Stabbofjärden man kommer öva.

Läs mer: Flyktingkrisen förbättrar skolekonomin


Haninges skol- och lärarfack kräver mer pengar från kommunen
De lokala avdelningarna i Haninge av Lärarnas riksförbund, Kommunal, Lärarförbundet och Skolledarna menar att det politiska styrets höjning av budgetramen på 82,5 miljoner kronor för 2017 är för lite.

”Bara lärarlönerna steg i 2016 års löneförhandling med cirka 3,4 procent och rektorslönerna med mer än det. Vi har också en stigande lönenivå bland kommunens lärare genom de marknadskrafter som nu råder och bristen på behöriga lärare”, skriver man i ett gemensamt fackligt yttrande, och menar att ramökningen bara tar fasta på volymökning. Man tror att det blir fler barn i barngrupperna och fler elever i klasserna.


Lärarnas riksförbund: Haninge klarar inte av antalet nyanlända i gymnasiet
Lärarnas riksförbund i Haninge menar att undervisningsgrupperna för nyanlända, på 33-34 elever, är för stora. Närliggande kommuner har en gräns på runt 20 elever, skriver man i ett särskilt yttrande. Man menar tvärtemot den centrala skolledningen att det saknas förutsättningar för lärarna att undervisa sprintelever.

”Vi undrar på vilken grund kartläggningen har kommit fram till att mottagandet och utbildning av nyanlända är framgångsrisk”, skriver man bland annat, och menar att kommunen ”sätter lärare i en situation som är oacceptabel utifrån de krav styrdokumenten ställer på verksamheten”