Nytt hinder för sopstation

När skogen runt Stockby nyligen inventerades hittades mängder med större och mindre salamandrar. Djuren är fridlysta och deras närvaro reser återigen frågor om återvinningscentralens framtid.

– Byggs återvinningscentralen riskerar hela populationen där att dö ut, säger biologen Torbjörn Peterson som är en av dem inventerat grodbeståndet för SL:s och kommunens räkning.

Inventeringen av groddjur i Stockbyskogen gjordes i samband med planerna på en ny bussdepå i Stockby. En sådan inventering var SL tvungna att göra enligt miljöbalken och artskyddsförordningen. I april satte inventerarna ut staket med hinkar runt hela muren under 35 dagar.

Och resultatet visade alltså på riklig förekomst av salamandrar och andra groddjur. De lever i den fuktiga och sanka skogen norr om muren och har sina vandrings­vägar i förkastningen som löper ända till Kvarnkärret. Det som också kom fram under inventeringen är att djuren använder själva muren runt Stockby som vinteride.

– Det finns inget annat känt vinteride i området Stockby-Långängen, säger Torbjörn Peterson.

Den större salamandern är extra skyddad via artskyddsregler, och den mindre salamandern är fridlyst. Men om salamandern skulle ha kunnat stoppat bussdepå­bygget är svårt att säga.

Som Mitt i Lidingö Tidning berättade förra veckan kom SL med beskedet att det inte blir någon depå – och det officiella skälet till det är att man inte längre behöver platsen. Men den nya återvinnings­centralen som ska byggas på obruten naturmark ett stenkast bort är enligt Torbjörn Peterson ett mycket större hot mot salamandrarna.

Flest djur hittades just i det området och en exploatering skulle kunna utplåna djurens livsmiljö.

– Deras vinteride skulle förstöras och en väldigt stor del av deras levnadsmiljö i övrigt, säger han.

Om djuren dör ut kan även påverka annat djurliv på ön, eftersom de är en viktig del i näringskedjan.

– Det har redan försvunnit däggdjur och fåglar från Lidingö för att det inte finns tillräckligt med föda här. Det här skulle inte göra saken bättre.

Tomas Ragnell är miljöchef på Lidingö. Han säger att man informerat Sörab om hur situationen ser ut och att bollen nu ligger hos dem.

– Det här med artskyddsregler är ju en egen lagstiftning som man måste förhålla sig till. Man kan söka dispens hos länsstyrelsen att försämra för djuren om man kan visa på att man kompenserar det på något sätt. Det är sådana lösningar de funderar på nu, säger han.

Sten Johansson jobbar med teknik och utveckling på Sörab. Han säger att man ännu inte har någon lösning.

Nya återvinningscentralen i Stockby har varit föremål för protester och rättsliga prövningar under många år.

Förra året blev det till slut bestämt att man skulle få bygga och byggstarten är planerad till i höst.

– Vi trodde vi var i mål, så det här är väldigt olyckligt. Blir det för kostsamt och långdraget finns det risk att det inte blir något bygge, säger Sten Johansson.

Konsultföretaget Tyréns ska nu göra en kompletterande inventering åt företaget och utifrån det ska de ta fram ett förslag på kompensationsåtgärder.

Enligt honom finns det få utvärderingar på av hur sådana åtgärder slår. Dessutom lär det bli svårt att ersätta en fuktig skog, enligt honom.

– Man är ute på hal is här. Bygger man så kommer man förstöra viktiga naturvärden för eviga tider, säger han.

Fakta

197 salamandrar

Detta hittades i skogen: