Olika åsikter om centrum

En skiss över framtidens Vallentunacentrum.
En skiss över framtidens Vallentunacentrum.
Visionen är att skapa mer en mer kvartersliknande struktur i centrum.
Visionen är att skapa mer en mer kvartersliknande struktur i centrum.
Tågbro i Vallentuna centrum eller inte. Det är en av de frågor där åsikterna går isär om Vallentuna centrum.

Nu börjar samrådsyttrandena om programmet för centrala Vallentuna att komma in.

Synpunkterna från näringsidkare, närboende och förvaltningar skiljer sig åt.

Ett alternativ som presenteras i förslaget är att höja upp Roslagsbanan på en bro för att fotgängare fritt ska kunna röra sig mellan centrumets östra och västra del.

Bra, tycker centrumföreningen som vill se ett Vallentuna centrum där östra och västra delen knyts samman.

Dåligt, menar kommunens kulturenhet. ”Ur kulturmiljöperspektiv är det inte önskvärt med en upphöjd tågbana i centrum då den visuella barriäreffekten blir för stor. En förskjutning av stationen norrut skulle också riskera att förståelsen för centrums framväxt kring stationen”, skriver de i sitt yttrande.

En annan knäckfråga är parkeringsplatser.

Det är viktig att det fortsatt finns mycket parkeringsplatser utan för gymmet och sporthallen, menar Per Anders Dagborn, som driver Gym och Sim. Enligt honom har gymmet i genomsnitt 1000 besök per dag hela året. Många av besökarna kommer med bil.

Även Vänsterpartiet lyfter fram behovet av parkeringsplatser. De vill fokusera på pendlarparkering eftersom de hävdar att SL är ointresserade att bygga ut kollektivtrafiken inom kommunen. Därför måste Vallentunaborna lätt kunna parkera vid Roslagsbanan.