Olika bud om planerade hus vid Lunda

Hässelby-Vällingby säger ja. Spånga-Tensta säger nej. Det är olika bud när de två stadsdelsnämnderna tycker till om de 34 planerade småhusen i grönområdet vid Lunda terminalområde, ett långdraget projekt som påbörjades redan 2004.

Efter en omstart i projektet ställdes ett nytt förslag ut på samråd i slutet av januari, och nu har remissinstanserna sagt sitt.

I Spånga-Tensta, där samtliga av de planerade bostadshusen kommer att ligga, ser stadsdelsnämnden positivt på att nya bostäder planeras i området.

I Hässelby-Vällingby, där förskolan Tumultet är tänkt att ligga, har stadsdelsnämnden inte tagit upp remissen än men i ett tjänsteutlåtande säger förvaltningen nej till förslaget. Tjänstemännen menar att det innebär negativa konsekvenser för företagens framtida möjligheter att utveckla sina verksamheter vid Lundaterminalen, som de framhåller som en av få kvarvarande platser i staden med kapacitet för transportintensiv industriverksamhet.

Johan Filipsson som är ansvarig handläggare på stadsbyggnadeskontoret konstaterar att den synpunkten redan behandlats.

– Stadsbyggnadskontoret har tidigare gjort bedömningen att möjligheterna att bedriva verksamheten vid Lundaterminalen inte kommer att påverkas av den planerade bebyggelsen.

Synpunkterna från de två stadsdelsnämnderna utgör en del av det underlag som ska ligga till grund för politkerna i Stadsbyggnadsnämnden.

Förutom de berörda stadsdelsnämnderna har även Länsstyrelsen yttrat sig – dock utan invändningar.

Byggandet av radhusen påverkar inte möjligheterna vid Lundaterminalen. Johan Filipsson, stadsbyggnadskontoret