Ombyggnaden startar – tio år försenad

Just där Danderyds och plan- och exploateringschef David Grind och stadsarkitekt Jamala Esfahani står börjar ombyggnaden av Mörby Centrum med två kontorshus.
Just där Danderyds och plan- och exploateringschef David Grind och stadsarkitekt Jamala Esfahani står börjar ombyggnaden av Mörby Centrum med två kontorshus.
Till vänster: 124 lägenheter uppe på Golfvägen renoveras. I den norra delen av centrum byggs ett 10-våningshus.  Till höger: Så här kommer de två åtta våningar höga kontorshusen att se ut. De kommer att flankera köpcentrumbyggnaden på södra sidan.  Foto: BARABILD
Till vänster: 124 lägenheter uppe på Golfvägen renoveras. I den norra delen av centrum byggs ett 10-våningshus. Till höger: Så här kommer de två åtta våningar höga kontorshusen att se ut. De kommer att flankera köpcentrumbyggnaden på södra sidan. Foto: BARABILD
Först nu startar ombyggnaden av Mörby centrum på allvar. På grund av flera överklaganden av detaljplanen har bygget sinkats med tio år.

Långa handläggningstider hos överinstanserna vid överklaganden av detaljplaner och bygglov har varit legio för nya byggprojekt. Ett skäl är att alla bygglov och detaljplaner hittills har kunnat överklagas i tre led, först till länsstyrelsen, till mark- och miljödomstolen och till sist till Mark- och miljööverdomstolen.

Men från den 1 juli i år ska alla överklaganden som rör detaljplaner gå direkt till mark- och miljödomstolen.

– Det är bra att det blir stopp för så långa handläggningstider, säger Danderyds stadsarkitekt Jamal Esfahani.

Rätten att överklaga bygglov och detaljplaner utnyttjas mer eller mindre mycket i Stockholms län. I Danderyd överklagades 26 procent av alla detaljplaner mellan 2000 och 2015, visar siffror som länsstyrelsen tagit fram. Därmed ligger Danderyd i jämnhöjd med snittet för hela länet, 25 procent.

– Ju större projektet är desto fler överklaganden eftersom vem som helst kan överklaga. Den kretsen borde minskas, tycker jag, säger Jamal Esfahani.

Han anser att bara de vars boende angränsar till det planerade bygget borde har rätt att överklaga.

– Ja, det är bra att folk är kunniga, vet vad de vill och kan få sina synpunkter prövade. Men samtidigt behövs det ju verkligen byggas bostäder.

För Mörby centrums del handlar det om 100 nya bostäder och en fördubbling av centrumanläggningen.

Att byggstarten kan ske först nu, tio år efter planerad start, beror på att såväl markförsäljningen som detaljplanen överklagades. Kommunen har sålt av sin mark till Skandia Fastigheter (tidigare Diligentia) för bostadsbyggande.

– Från början var planen att det nya höghuset med bostäder vid centrumets norra del skulle vara 28 våningar högt, berättar David Grind, Danderyds plan- och exploateringschef.

– Den planen ledde till flest protester och namninsamlingar. Bland annat att huset skulle ge skuggeffekter och leda till mer trafik i centrum. Fullmäktige beslutade senare att huset skulle byggas men att höjden skulle minskas till tio våningar i stället.

Vad har de tio åren kostat?

– Tio års uteblivna hyresintäkter, säger Björn Åsander, projektchef på Skandia fastigheter. Men det gäller ju inte bara för oss. Även de hus som är i kommunens ägo har ju försenats.

Han säger att det inte har varit tröstlöst med alla långa turer men däremot lite frustrerande.

– Fast vi har haft ett väldigt gott samarbete med kommunen.

Förutom att det blir färre instanser att överklaga till kommer reglerna för handläggningstiderna vid mark- och miljödomstolarna och mark- och miljööverdomstolen att kortas.

tel