Omstritt promenadstråk upp till beslut

En majoritet av Nackapolitikerna föreslår att delar av strandpromenaden i Lännersta får förbli i privat ägo, men att kommunen eventuellt kommer med ett nytt förslag om fem år.
En majoritet av Nackapolitikerna föreslår att delar av strandpromenaden i Lännersta får förbli i privat ägo, men att kommunen eventuellt kommer med ett nytt förslag om fem år.
Efter årsskiftet väntas Nackapolitikerna ta ställning till detaljplanen för sydöstra Lännersta i Boo.
Bland annat väntas politikerna klubba att delar av områdets populära strandpromenad får förbli i privat ägo men att allmänheten får fortsatt rätt att gå där.
Nackapolitikerna är dock långt från eniga om detta, några vill lösa in marken där strandpromenaden ligger.
Nästa vecka tas ärendet upp i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Sydöstra Lännersta i Boo är enligt kommunens handlingar ett fritidshusområde som utvecklats till åretruntboende med cirka 120 fastigheter.

Syftet med en detaljplan för området, området är i dag oreglerat, är att införa byggrätter som är lämpliga för permanentbostäder, och att rusta upp vägar samt att ersätta enskilda vatten- och avloppslösningar med kommunala anläggningar.

Planen syftar också till att skydda områdets landskapsbild och kulturhistoriska bebyggelsemiljö.

I området ligger ett populärt promenadstråk vid vattnet. Farhågor finns att strandpromenaden, som delvis går över privat mark men där allmänheten har rätt att gå enligt ett gammal servitut, inte kommer att underhållas tillräckligt, och därmed riskerar att förfalla.

När strandpromenaden debatterades i miljö- och stadsbyggnadsnämnden i juni, fanns en majoritet för att låta marken där strandpromenaden går över privat mark, vara i fortsatt privat ägo, åtminstone under en så kallad  genomförandetid om fem år. Därefter kan ett nytt förslag tas fram om vad kommunen vill med den här delen av strandpromenaden.

Men partierna var långt från eniga.

L, V och en av S-politikerna i nämnden yrkade på återremiss och ansåg att marken borde lösas in redan i dag för att garantera att strandpromenaden kan användas av allmänheten även i framtiden.

En annan av S-politikerna i nämnden yrkade tvärtom, tillsammans med majoriteten, M, KD, och C, bifall till fem års genomförandetid, vilket också blev beslutet.

C lät exempelvis anteckna att det är för stor ekonomisk risk att tvångsinlösa marken, och att partiet inte är berett att ta ansvar för det. Men C lät även anteckna: ”Vi stänger inte dörren för att i framtiden försöka förhandla fram en lösning igen”.

Två av S-politikerna i nämnden vara inne på liknande resonemang, och lät anteckna att fem år ger kommunen en möjlighet att ta initiativ till och genomföra en ny förhandling om marken.

L reserverade sig mot beslutet. L ansåg att enda sättet att säkra strandpromenaden är att lösa in marken i dag: ”Utan denna åtgärd kommer en redan bitvis svårtillgänglig och eroderande stig att bli helt otillgänglig, oavsett bestämmelser om strandskydd och servitut.”

Även en av S-politikerna, liksom V, reserverade sig och ville lösa in marken med motiveringen att de ansåg att nuvarande servitut och strandskydd inte säkerställer att promenaden hålls tillgänglig för allmänheten.

M och C lät genom nämndens ordförande Catrin Bergenstråhle (M), anteckna att servitutet för strandpromenaden är gammalt och att det är oklart vilka möjligheter som finns till underhåll och upprustning.

”Kommunen, som är en av servitutsinnehavarna bör arbeta för en modernisering av servitutet där ansvar för underhållet framgår”, sade Cathrin Bergenstråhle.

Cathrin Bergenstråhle är inne på samma resonemang i dag:

– Såvitt jag hört har inte någon ändrat sig om strandpromenaden. Det blir ju väldigt dyrt att lösa in marken och upprustningen av detta område är mycket kostsamt även utan den privatägda delen av strandpromenaden. Planen innebär nu att kommunen inte tvångsinlöser stranden, utan allmänheten får gå där ändå, eftersom strandskyddet och servitut garanterar detta, säger Cathrin Bergenstråhle, och fortsätter:

– Tanken med genomförandetiden är att man efter fem år ska kunna göra en omprövning. Skulle stigen ha rasat ihop så kan man få chansen till inlösen då.

Totala kostnaden för detaljplanen för sydöstra Lännersta beräknas till 64,3 miljoner kronor.

Nästa vecka kommer ärendet upp till behandling ännu en gång i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

I januari väntas detaljplanen komma upp till beslut i kommunfullmäktige.

 

Fakta

Tre ville lösa in

KD lät anteckna i protokollet i miljö- och stadsbyggnadsnämnden i juni att partiet kunde vara berett att betala de berörda markägarna 15 miljoner kronor i ersättning för marken: ”Det kan vara försvarbart för skattebetalarna”. Men KD var inte berett att stödja en expropriation med helt ”oförutsägbar nivå på inlösen” och sa därför nej till inlösen.

L, V och en S-politiker ville vid nämndens sammanträde i juni lösa in marken, men angav ingen summa.