ANNONS

Omstritt bygge i Vårberg väntas klubbas

Vårberg får 390 nya bostäder, när området vid Vårbergstoppen har byggts klart.
Vårberg får 390 nya bostäder, när området vid Vårbergstoppen har byggts klart.
Den 9 november väntas stadsbyggnadsnämnden anta detaljplaneförslaget för 390 bostäder vid Vårbergstoppen.
De grannar som protesterat mot exploateringen av skogspartiet fick inget gehör.
ANNONS

Som Mitt i tidigare har berättat planeras 164 ungdomsbostäder (hyresrätter), cirka 195 bostadsrätter och 36 radhus som ska byggas. De ska ligga längs Vårbergsvägen, strax nedanför Vårbergstoppen.

Många grannar har vänt sig mot att en del av grönområdet vid Vårbergstoppens fot försvinner. Till dem hör medlemmarna i HSB Brf Vårberg. De vill ha kvar området för rekreation och är dessutom rädda för mer trafik, när nya bostäder byggs.

Men stadsbyggnadskontoret anser att naturvärden bara påverkas i mindre utsträckning. Man lyfter också fram de fördelar man anser att projektet har: bland annat att Vårbergsvägen får en mer levande och tryggare gatumiljö och att kopplingen till Vårbergstoppen stärks genom nya lokalgator, gång- och cykelbanor.

Detaljplanen var ute på samråd under 2016, och omarbetades sedan utifrån de synpunkter som kom in – bland annat togs ett punkthus bort. Den 23 augusti–20 september 2017 var den omarbetade planen ute på granskning till olika remissinstanser.

HSB Brf Vårberg hörde alltså till de som svarade. Det gjorde också Skärholmens stadsdelsförvaltning. Stadsdelsförvaltningen lyfte bland annat fram behovet av att hindra obehörig trafik på parkvägar och att sopbehållare bör placeras på lämpliga platser. Dessutom påpekade man vikten av att gång- och cykelvägen längs den blivande kvartersgatan inte får upplevas som en trottoar genom privat bebyggelse.

Stadsmuseet motsatte sig att höjden på vissa av byggnaderna ökats från maximalt sex till maximalt sju våningar, men var annars positiv förslaget.

Stadsbyggnadsnämnden väntas anta detaljplaneförslaget vid sitt möte den 9 november. Sedan måste den också klubbas av kommunstyrelsen, för att bli giltig.

ANNONS