Oro för än mer buller från E18

Trafikbullret beräknas minska när nya E18 står färdig, men i södra Sollentuna är många skeptiska.

– Bullret kommer att öka, säger Erik Åhman.

För Sollentunaborna är buller en viktig fråga. Inte undra på det. Genom kommunen går ett antal av de mest trafikerade vägarna i länet. Lägg till flyg och tåg och du har ett buller som skulle få den mest gladlynta person att bli sur.

Snart kommer Sollentuna att få en ny stor väg intill knuten. Arbetet med nya E18 pågår för fullt och vägen beräknas stå färdig om ett par år.

Bland invånare i södra Sollentuna är oron stor för ökade störningar med den nya dragningen förbi Silverdal.

– Bullernivåerna är inte godtagbara idag och bygger man upp biltrafiken i luften som det är tänkt så kommer bullret bara att öka, säger Erik Åhman som bor i Tegelhagen.

Han tycker att trafikplatserna borde konstrueras så att vägarna dras under jord så att bullret inte kan rinna neråt mot Tegelhagen och Silverdal som det gör i dag. Dessutom behövs ett betydligt bättre bullerskydd.

Anna Myrhed (C) har förståelse för att det bland boende i södra Sollentuna finns en oro för ökat buller.

– Man har tagit ner en del träd som tidigare fungerat som skyddsbarriär och man har tagit ner bullerplank, men det kommer att sättas upp igen. Vid dagens vägbyggen finns betydligt hårdare regler för buller. Vi kommer att se till så att lagen följs, säger hon.

Enligt den miljökonsekvensbeskrivning som Trafikverket gjort ska bullret faktiskt minska när nya E18 står helt färdig. Detta tack vare både bullerskärmar och en jordvall.

Erik Åhman är skeptisk.

– Trafikverket räknar med teoretiska kartor och tar bara hänsyn till en väg. Det är det sammanlagda bullret som vi boende drabbas av och det kommer inte att minska med nya E18.