Pålning i leran gör bygget extra dyrt

Det är området kring Spångaån som ska bebyggas. Det är nu ett industriområde.
Det är området kring Spångaån som ska bebyggas. Det är nu ett industriområde.
Stockholms stad måste investera 550 miljoner kronor i Bromstensstaden – innan husen ens börjar byggas.

Framför allt är den djupa leran dyr att stabilisera.

Det stora projektet med Bromstensstaden har gått i stå de senaste åren. Sedan samrådet 2011 har Stockholms stad gjort omfattande undersökningar av marken. Stora delar av Spånga är lermark, men Bromsten har visat sig vara extremt instabilt.

Det översta jordlagret består där av mellan 10 och 25 meter djup lös lerjord, och för att ens kunna börja bygga krävs stora investeringar. Exploateringskontoret räknar med kostnader på 550 miljoner kronor, varav 150–200 miljoner handlar om kostnader för att stabilisera marken.

Hela området, som när det är färdigt ska rymma 1 100 bostäder, måste armeras med ett tätt verk av betongpålar. Med några meters mellanrum borrar man hål där grova rör sänks ner som sedan fylls med en kalkcementblandning. Rören hindrar leran att flytta på sig.

– Det kostar mycket pengar, men vi ser att Bromsten har så stor potential att det är värt investeringen, säger Jonas Norberg, projektledare på exploateringskontoret i Stockholms stad.

– Det är en strategisk plats nära kollektivtrafik och karaktären i området kommer att ge mer stadskänsla till Spånga.

Bostäderna kommer att behöva pålas på ett ännu mer hållbart sätt eftersom de tynger lerjorden mer än gatu- och parkmark.

Resten av de stora skattefinansierade investeringar som behöver göras för att kunna förverkliga Bromstensstaden handlar om nya gator, omfattande sanering av den förorenade marken och restaurering av Spångaån.

Alla befintliga ledningar behöver dessutom tas upp ur marken innan markarbetena börjar, och sedan läggas ner igen.

Helena Persson är projektledare för arbetet med detaljplanen på stadsbyggnadskontoret.

– Vi måste också ta hänsyn till översvämningsrisk och rasrisk vid Spångaån, säger Helena Persson.

– Men det handlar inte om att vi inte kan bygga där, det handlar om vad det kostar att bygga.

Nu när förutsättningarna är utredda kan projektet komma framåt. Den första etappen, kvarteret Tora, har kommit längst. En detaljplaneändring skulle, om ingen överklagar, kunna träda i kraft vid årsskiftet 2014–2015. Därefter följer en bygglovsprövning.

De omfattande markarbetena kräver inget bygglov, endast ett marklov, och de skulle kunna påbörjas något tidigare.

Stockholms stads arbete med Bromstensstaden kan följas på kommunens webbplats.

Det handlar inte om att vi inte kan bygga, det handlar om vad det kostar.Helena Persson, stadsbyggnadskontoret

Fakta

Nytt bostadsområde klart till 2025

Hela Bromstensstaden omfattar en ny stadsdel med 1 100 nya bostäder, kaféer och förskolor.

25 000 kvadratmeter park planeras också.

Området ägs av en mängd olika markägare och kommer att bebyggas av flera olika byggbolag.

Hela stadsdelen väntas stå färdig 2025.

Källa: Stadsbyggnadskontoret