Parkmark blir bostäder vid Nykroppagatan

60-70 bostadsrätter kan byggas på nuvarande parkmark vid Nykroppagatan.

Exploateringskontoret har förslagit att byggbolaget Svenska hem i Bromma får en markanvisning för 60-70 lägenheter. Området är ungefär 3000 kvadratmeter och ligger mellan Forshagagatan och Magelungsvägen. Idag utgörs det av trädbevuxen parkmark. Trots det bedömer exploateringskontoret inte att byggplanen medför någon betydande påverkan på naturmiljön.

Det här är ett av flera bostadsbyggen som planeras utmed Nykroppagatan. Öster om korsningen med Forshagagatan planerar Familjebostäder att bygga hyreslägenheter.

Enligt förslaget är byggstart planerad till år 2018 och första inflyttning två år senare.