Planerna för Krillans krog ändras igen

Visionsbild från Drottningholmsvägen.
Visionsbild från Drottningholmsvägen.
Visionsbild från gårdssidan.
Visionsbild från gårdssidan.
Planerna för Krillans krog i Kristineberg ändras igen.

Den planerade förskolan kan ryka ur planerna och bullerreglerna blir ännu hårdare, kan Mitt i avslöja.

Bostadsprojektet vid Kristinebergsparken har stötts och blötts under många år.

Redan i februari 2013 slog kommunfullmäktige fast planerna på omkring 160 lägenheter och en förskola, inklämda mellan Drottningholmsvägen och Kristinebergs slottsväg på tomten där Krillans krog tidigare låg.

Men våren 2014 upphävde plötsligt länsstyrelsen detaljplanen. Området var för farligt och olämpligt för bostadsbyggande – buller från Bromma flygplats och från Drottningholmsvägen var orsaken.

Ett år senare gjorde staden ett nytt försök då kommunfullmäktige – ännu en gång – slog fast planerna. Den här gången med mer detaljer kring hur området ska klara bullergränser och risker.

Men länsstyrelsen nöjde sig inte utan har sedan beslutet utrett huruvida de nya planerna är lämpliga för bostäderna.

Nu kommer nästa ändring i projektet, kan Mitt i avslöja. En revidering av planerna med syftet att länsstyrelsen ska godkänna planerna tas upp på nästa stadsbyggnadsnämndsmöte den 15 mars.

Den största förändringen är att den planerade förskolan kan ryka ur planerna. Förändringarna ger nämligen länsstyrelsen rätt att stryka förskolan ur planerna om de anser att den är olämplig på grund av flygbuller.

Det blir också hårdare regler för avskärmning av flygbuller på uteplatserna och för bullernivåerna inne i lägenheterna.

”Stadsbyggnadskontoret bedömer att det finns risk att planen kommer att upphävas om inte stadsbyggnadsnämnden medger att länsstyrelsen får ändra detaljplanens bestämmelser enligt ovanstående förslag. Det vore mycket olyckligt med hänsyn till bostadsförsörjningen” skriver handläggaren Arne Fredlund i tjänsteutlåtandet som alltså ska beslutas av stadsbyggnadsnämnden den 15 mars.

Redan tidigare har husen hårda säkerhetskrav på sig. Bland annat måste väggarna i husen förstärkas för att kunna stå emot explosioner med 100 kilo sprängämnen. De ska också få en lufttät fasad av obrännbart material och brandskyddade fönster samt skyddsskärmar för att hålla ute flygplansbullret.