Min lokala hjälte

Granskning aktuell – och budget 2017 godkänd

Kritiken mot bostäder vid Ribby förskola har varit stor.
Kritiken mot bostäder vid Ribby förskola har varit stor.
Förskolan Ribbys förskolegård ska kraftigt minskas – 25 lägenheter hamnar här Fr.v Emma Lenberg, Maria Lundell, Hans Ekberg, Åsa Levin, Marcus Dennland
Kritiken mot bostäder vid Ribby förskola har varit stor.
Haninge kommunhus.
Haninge kommunhus.
KOMMUNKOLLEN: Granskning aktuell av Ribby förskola-bostäderna – och Förvaltningsrätten avslår överklagandena mot Haninges budgets 2017. Här är kommunkollen Haninge måndag.

Granskning aktuell av Ribby förskola-bostäderna

Kommunstyrelsen har valt att bereda en begäran från trepartialliansen (M, L och KD) om  kommunfullmäktiges revisorer granskar ärendet med de 25 planerade bostäderna för LSS-brukare och nyanlända med uppehållstillstånd, vid Ribby förskola i Västerhaninge.

Planen är omtvistad.

Under andra halvan av 2016 vände sig en majoritet i fullmäktige emot planerna på bostäderna, men S, MP och C drev igenom beslutet i kommunstyrelsen.

Nu kan alltså revisorerna komma med synpunkter på försäljningen av marken och bygget av bostäderna.


Läs mer: Bostäderna vid Ribby förskola klara tidigast sommaren 2017


Såhär skrev M, L och KD i ledamotsinitiativet:

”Kritik har framförts mot att Ribby förskolas gård flyttas till mark som är planlagd som kulturpark med tillgänglighet för allmänheten. Det beslutade försäljningspriset har också ifrågasatts utifrån både marknadsvärdet och kommunstyrelsens befogenhet enligt delegationsordningen. Kommunala beslut, vars rättsliga grund ifrågasätts bör vara föremål för särskild granskning. Därför bör kommunfullmäktiges revisorer granska rubricerat ärende utifrån kommunallagens förbud mot stöd till enskild näringsidkare, kommunstyrelsens reglemente § 4 samt om beslutet stridit mot bestämmelse i plan- och bygglagen”.

Förvaltningsrätten slår fast Haninges budget för 2017

Förvaltningsrätten har beslutat att den klubbade budgeten för Haninge kommun 2017 gäller, och har avslagit samtliga överklaganden.

Det var oppositionspolitikerna Sven Gustafsson (M), Kennerth Valtersson (SD) och Christian Lindefjärd (SD) som i somras överklagade budgetbesluten till förvaltningsrätten.

Alla tre krävde att budgetbesluten skulle upphävas.

Bakgrunden är att oppositionsråd Martina Mossberg (M) vid det extrainsatta budgetfullmäktige 20 juni yrkade att Rättvisepartiet socialisternas budgetförslag skulle diskvalificeras från slutomröstningen, eftersom det ansågs underfinansierat och därmed ansågs strida mot kommunallagen.

Men fullmäktiges ordförande Kenneth Forsberg (S) vägrade yrkandet, och RS budget blev motförslag i slutomröstningen i stället för trepartialliansens och till slut vann S, MP och C:s budget över RS.

Trepartialliansen (M, L, KD) har haft stöd av SD och de politiska vildarna under mandatperioden, och skulle M, L och KD:s förslag nått slutomröstningen talar mycket för att oppositionen återigen skulle vinna budgetfrågan.

Och ny budgetkris i Haninge kunde vara ett faktum.

Sven Gustafsson har fört fram i sitt överklagande att RS budgetförslag just stred mot kommunallagens balanskrav.


Läs mer: Hela Haninges budget kan behöva tas om


Han har hänvisat till att ekonomidirektören på ordförandeberedningen informerat om att RS förslag var underfinansierat.

Efter beslut om oförändrat skatteuttag stod det klart att även Vänsterpartiets budgetförslag var underfinansierat, och detta förslag diskvalificerades av fullmäktiges ordförande.

Det samma borde gällt RS förslag, menar alltså Sven Gustafsson.

Han menar att styrets ”taktiktröstande” på RS budget möjliggjorde att trepartialliansens budget inte blev motförslag och därmed inte fick chans att nå majoritet.

Kenneth Forsberg har försvarat sig med att han enligt kommunallagen får, men inte måste, vägra ett förslag som skulle kunna leda till ett beslut som strider mot lag eller författning.

Och förvaltningsrätten har nu alltså beslutat att ge grönt ljus till budgetbesluten.

”Förvaltningsrätten finner vid dessa förhållanden att de omständigheter som klagandena har påtalat inte kan anses medföra att det överklagade beslutet inte har tillkommit i laga ordning”, skriver man i beslutet.

Sven Gustafsson säger till Mitt i Haninge att han kommer att överklaga, och kallar RS budgetförslag ”olagligt”.
– Det måste finnas en gräns mellan politiskt spel och rent maktmissbruk. Ordförandens beslut att tillåta Rättvisepartiet socialisternas olagliga budget hade bara ett syfte, att få bort oppositionens budget i en slutomröstning genom att aktivt rösta fram Rättvisepartiets budget. Jag anser att frågan är av principiell betydelse och bör prövas av kammarrätten, säger han.