De kräver snabba klimatsatsningar av Salems kommun

Klimatmanifestation i Salem 2018
MIa Franzén (L) från kommunstyrelsen kom för att ta emot förslag och namnunderskrifter.
Två dagar före FN:s klimakonferens i Katowice arrangeras klimatmanifestationer utanför 88 kommunhus i Sverige.
I Salem samlades ett 15-tal personer utanför kommunhuset klockan 12 på fredagen.

Syftet med manifestationerna är att politikerna ska hedra Parisavtalet och jobba för att snabbt fasa ut fossila bränslen för att undvika skenande och oåterkalleliga klimatförändringar. Karolina Holm och Johanna Holmberg tog initiativ till manifestationen i Salem. De har även startat nätverket Klimatklubben Salem.

– Det finns en utbredd känsla av hjälplöshet, upplevelse av “litenhet” och en bristande kunskap gällande vad man både som individ men även medborgare kan göra. Många uttrycker just oro och maktlöshet inför upplevelsen av att politikerna inte tar klimatfrågan på allvar, att deras reaktion inför hur bråttom det är, har uteblivit, säger Karolina Holm.

Flera politiker mötte upp

På plats för att möta deltagarna var kommunstyrelsens vice ordförande Mia Franzén (L) som tog emot förslag och mål för klimatarbetet i Salems kommun (Se faktaruta). På plats fanns också politikerna  Sanna Jansson Wiberg från Vänsterpartiet, Miljöpartiets Mats Nittve och Anne Henningsson samt Gunny Jörlen från Centerpartiet och Maria Trap från Rönningepartiet.

Kravet: Minst 10 procent per år

Kraven i de landsomfattande manifestationerna som fått namnet Fridays for future är minst tioprocentiga utsläppsminskningar årligen av koldioxid på både kommunal, regional och nationell nivå.

Fakta

Förslagen till Salems politiker

1. Att en klimatomställningsplan tas fram för att kommunen ska göra sin del för att nå målet om högst 1,5 graders global uppvärmning. Planen ska inbegripa en koldioxidbudget med årliga utsläppsminskningar på minst 10 % i absoluta termer och uppnå nollutsläpp till år 2030.

Koldioxidbudgeten ska inkludera export, import, sjö- och flygtrafik.

Satsningar bör exempelvis göras på energieffektivisering och förnybara energikällor, på en elförsörjning som är helt fossilfri, på att minska transporterna och skapa en fossilfri trafik i kommunen, på att minska matens klimatpåverkan, på klimatneutrala bostäder, på att främja hållbara konsumtionsmönster, på gröna jobb och en klimatsmart välfärd.

2. Att kontakta alla företag, organisationer och offentlig verksamhet inom kommunen så att alla aktörer utarbetar planer för att minska sina utsläpp i motsvarande grad. Planerna ska inkludera hållbarhetsanalyser, omställningsplaner och koldioxidbudgetar.

3. Att kommunen inom två år avyttrar alla innehav i fossilutvinningsföretag som kommunen genom sina fonder har placeringar i. (se alternativ hos Klimatkommunerna), och istället investerar hållbara och fossilfria alternativ.

4. Att göra ett kontinuerligt informations- och folkbildningsarbete i dialog med lokala organisationer, näringsliv och skolor i syfte att årligen nå alla invånare och elever i kommunen.

Källa: Klimatklubben Salem