Så vill partierna satsa 2017

Budgetförslag Lidingö
I slutet av november ska Lidingö stads budget för nästa år beslutas.
Snart ska kommunfullmäktige besluta om Lidingö stads budget för 2017. Majoriteten har redan sagt sitt - nu har oppositionspartierna kommit med sina motförslag. Skolan, lilla Lidingöbron och antalet kommunalråd är några frågor där åsikterna går isär.
Fakta

Budgeterat överskott

C: 30 miljoner
L: 30 miljoner
S: 31 miljoner
MP: 37,5 miljoner
Majoritetens förslag: 45 miljoner

Källa: Partiernas budgetförslag 2017/Lidingö stad

Mitt i Lidingö har tittat på de största oppositionspartiernas förslag till budget 2017. Majoriteten bestående av Moderaterna, Lidingöpartiet och Kristdemokraterna har redan presenterat sitt förslag.

LÄS MER: Majoriteten vill satsa på skolan

Skolan:

Centerpartiet vill satsa 7 miljoner på minskade förskolegrupper och höjda löner för personalen. Partiet vill minimera majoritetens föreslagna minskning av stödet till elever med särskilt behov.

Liberalerna vill satsa 2,1 miljoner på kompetensutveckling och vidareutbildning av lärare. Partiet vill höja skolpengen ytterligare och ge privata förskolor en kompensation motsvarande lärarlönelyftet i de kommunala förskolorna. De vill också avsätta mer pengar till barn i behov av särskilt stöd.

Socialdemokraterna vill att förskolepengen och grundskolepengen höjs mer än majoritetens förslag. Pengarna ska bland annat användas till att stärka elevhälsan och höjda lärarlöner. De vill också reservera 2 miljoner till en beredskap att kunna bygga ut antalet platser i gymnasieskolan. De vill satsa extra på insatser till barn i behov av särskilt stöd och höja läxhjälpens anslag.

Miljöpartiet vill sänka överskottskravet för kommunal förskola, grundskola och gymnasiet. De vill satsa mer pengar på modersmålsundervisning och avsätta pengar till en naturskola. 1 miljon ska satsas på att erbjuda mer fritidsverksamhet på skolloven. Mer pengar ska gå till elever med särskilda behov och elevhälsan.

Vård och omsorg:

Centerpartiet vill satsa 4,5 miljoner extra på vård- och omsorgsboenden och hemtjänsten så att personalen ska ha mer tid till de äldre. Kvinnojouren Kerstin ska få höjt bidrag.

Liberalerna vill avsätta 400 000 för att prova ökad valfrihet inom hemtjänsten. De vill också se en större höjning av pengabeloppen för hemtjänsten och äldreboendena samt för funktionshindrade, LSS och socialpsykiatri, jämfört med majoritetens förslag. Kvinnojouren Kerstin får höjt bidrag. 700 000 avsätts på mentorer till nyanlända.

Socialdemokraterna vill att regeringens satsning på stimulansmedel till kommunerna för ökad bemanning inom äldreomsorgen måste användas i större utsträckning. De vill satsa 1,5 miljoner på att återinföra fältassistenter som ska stärka upp det förebyggande arbetet bland ungdomar. De vill också ge mer pengar till skyddade boenden och öka bidraget till frivilligorganisationer.

Miljöpartiet vill satsa 1,5 miljoner på samordning och administrativ avlastning i omsorgs- och socialnämnden. Kortare arbetstid ska provas för en del omsorgspersonal. Kommunen ska möjliggöra etablering av en närakut på Lidingö, stärka sin uppsökande verksamhet till hemlösa och förbättra socialjouren.

Kultur och fritid:

Centerpartiet vill satsa 1 miljon kronor på att förlänga bibliotekets öppettider. Simhallen tidigareläggs för att bli klar 2019. Föreningsbidraget ökas med 1 miljon.

Liberalerna vill satsa 0,4 miljoner på biblioteket. De vill satsa ytterligare pengar på lovverksamhet för ungdomar. Partiet vill också avsätta pengar för att Lidingö ska bli en fristad för förföljda kulturarbetare.

Socialdemokraterna föreslår ett extra tillskott på 0,5 miljoner till att stödja nyskapande ungdomsprojekt. De vill öka bidraget till studieförbunden med 0,3 miljoner.

Miljöpartiet satsa 2,5 miljoner på idrottsanläggningar och 1 miljon på fritidsverksamhet under skolloven. 0,5 miljoner ska gå till ungdomsprojekt och en bemannad parklek ska etableras centralt på ön.

Övrigt:

Centerpartiet vill ha ett omtag i brofrågan och i stället satsa på att renovera gamla Lidingöbron nästa år. De vill sänka investeringsbudgeten för renoveringen av stadshuset och satsa på sommarjobb för bland annat nyanlända ungdomar. Partiet vill och satsa på solenergi och laddstolpar.

Liberalerna vill avsätta 0,3 miljoner för att utreda platser att bygga små bostäder för studenter, ungdomar och nyanlända och nyanställd personal. Beslutet om upphandling av Lilla Lidingöbron bör avvakta en fördjupande studie.

Socialdemokraterna vill minska antalet kommunalråd. Partiet vill avsätta pengar för att skapa sommarjobb till unga och att kommunen söker stadsbidraget ”Klimatklivet”. De vill också öka på bostadsbyggandet genom att anställa mer personal för planering och bygglov.

Miljöpartiet vill avbryta projekteringen av lilla Lidingöbron och i stället förbereda befintlig Lidingöbro för spår och fält för gång, cykel och moped. Partiet vill ha färre kommunalråd och minska pengarna till kommunstyrelsens förfogande. De vill satsa på utbyggnad av cykelvägar och cykelparkeringar. Lidingöhem ska behållas och planera för att bygga 2 000-2 500 bostäder de närmaste 10-15 åren.