Politiskt bråk efter uppsägning

Siv Sahlström.
Siv Sahlström.
Olle Reichenberg.
Olle Reichenberg.
Åsa Heribertson
Åsa Heribertson
Tekniska kontorets chef har fått sparken. Anledningen är att han inte delat kommundirektörens syn på ledarskap. Men oppositionen motsätter sig beslutet och menar att kommundirektören har överskridit sina befogenheter.

Beslutet är helt substanslöst, man kan inte sparka folk hur som helst, säger oppositionsrådet Siv Sahlström (C).

Tekniska kontorets chef Lars Eliasson har sagts upp från sin tjänst. Tills vidare kommer hans ansvar att delas av tre personer.

Anledningen till att Lars Eliasson fått gå är att han och kommundirektören Åsa Heribertson haft olika syn på vad som utgör bra ledarskap.

Vi har haft en dialog under en längre tid om hur man bedriver sitt ledarskap, jag vill inte gå in på detaljer men uppenbarligen har vi inte kommit överens och därför har vi valt att gå skilda vägar, säger Åsa Heribertson.

Åsa Heribertson och Lars Eliasson skrev därför under ett avtal som innebar att Lars Eliasson fick lämna sin tjänst den 7 mars i år. Den 9 mars tog kommunstyrelsens arbetsutskott del av avtalet, och valde att godkänna det.

Siv Sahlström från Centerpartiet och Catharina Melian valde dock att reservera sig mot beslutet. Anledningen är att de anser att Åsa Heribertson överskridit sina befogenheter då det är arbetsutskottet som ska besluta om frågor om uppsägning.

Det är vi som tillsätter kommunens chefer, då måste det också vara vi som bestämmer om de ska entledigas. Det kan inte vara så att kommunchefen skriver ett färdigt avtal och sedan kallar till möte, säger Siv Sahlström.

Åsa Heribertson menar dock att hon agerat korrekt.

Min uppfattning är att jag har agerat utifrån det mandat som gäller, jag har löpande informerat kommunstyrelsens ordförande och tekniska nämnden och fastighetsnämnden, säger hon.

Den bilden delas av kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg (M), som valde att godkänna uppsägningen.

Så jobbar vi ofta, kommunchefen ingår ett avtal, men det gäller inte innan vi politiker godkänt det, säger han.

Siv Sahlström menar dock att det är upp till arbetsutskottet att ge i uppdrag till kommundirektören att säga upp folk, och inget som denne ska göra på eget bevåg.

Det är första gången jag har känt mig tvungen att markera i ett personalärende. Det finns ingen grund för den här uppsägningen, tekniska kontoret har fått bra resultat under Lars Eliasson och det har inte framförts några klagomål varken från medborgare eller förtroendevalda. Vi har entledigat tekniska direktörer tidigare, då har det funnits skäl till det. Det finns det inte nu, säger hon.