Privat äldreomsorg utreds efter brister

Det saknades en vårdplan när en döende man vårdades av Norlandia Care i Vaxholm.

Nu utreds företaget av Socialstyrelsen eftersom bristen inte är den första.

Enligt anmälan från den döende mannens anhöriga fick han inte tillräcklig smärtlindring, näring och vätska och bemanningen var för låg på Norlandia Cares vård- och omsorgsboende i Vaxholm. Dessutom upplevde de att ledningen för vårdföretaget förhalade deras klagomål så att de själva blev tvungna att anmäla fallet till Socialstyrelsen. När Norlandia Care till slut gjorde en egen utredning – efter flera klagomål – blev den klar först då mannen avlidit. Utredningen skulle lämnas till kommunen men kom ”aldrig fram”.

Nu har Socialstyrelsen beslutat att öppna en egen tillsyn av Norlandia Care, eftersom det även tidigare upptäckts brister i vårdföretagets dokumentation.

Händelsen med den döende mannen inträffade 2011. Av anmälan framgår att han var svårt sjuk och att hans hälsa kraftigt försämrades när han flyttats till Norlandia Cares vård- och omsorgsboende. Av de patientjournaler Socialstyrelsen tagit del av framgår varken hur vården av mannen planerades vid inflyttningen eller senare. Däremot har personalen gjort osignerade daganteckningar som vittnar om hans behov:

”Så här upplever jag att (patienten) bör tas om hand: (Han) behöver mesta möjliga omvårdnad. Har mycket ont. (…) Personalen behöver gå in OFTA och vara lyhörd för om (han) har ont, försöka äta, smörja, lägga om sår, tömma kateter med mera.

(…) Jag upplever att personalen behöver ägna (patienten) MYCKET tid och omsorg för att kunna ge (honom) tillfredsställande vård”.

Socialstyrelsen skriver att man finner det anmärkningsvärt att planeringen av mannens vård saknas i patientjournalen. Dokumentationen är även bristfällig i övrigt, särskilt under de första två månaderna – vilket enligt socialstyrelsen kan ha bidragit till att patienten inte fick en tillräckligt god och säker vård. Bristerna är så stora, enligt Socialstyrelsen, att de knappast fångats in i en lex Sarahanmälan om missförhållanden i vården utan snarare en lex Mariaanmälan om att patienten löpt risk att skadas. Man finner det också anmärkningsvärt att ingen medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) blivit inkopplad.

Norlandia care beklagar det inträffade och uppger att man nu jobbar hårt för att förbättra sina rutiner.

Har mycket ont. Personalen behöver gå in OFTA.Okänd vård­anställd