Beslutet från Mark- och miljööverdomstolen innebär att detaljplanen inte kan överklagas ytterligare utan Ersta diakoni kan nu gå vidare i byggprocessen och söka bygglov hos staden.”

I korta ordalag är det alltså grönt ljus för bygget.