Rakethöjning av arvoden till nämndordföranden

Ordförandeklubba
Mer lönsamt att vara nämndordförande på Lidingö efter nyår.
Det blir en femdubbling av arvodena till ordföranden i kommunala nämnder på Lidingö om förslaget till nya politikerarvoden går igenom.

Det är inte bara kommunalråden som får mer pengar av skattebetalarna om det förslag majoriteten lagt om politikerarvoden klubbas igenom.

Fem ordföranden får fem gånger så högt månadsarvode då det enligt förslaget stiger från dagens 9250 kronor per månad  till 48.960 kronor per månad.

Det är ordförandena för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens , utbildningsnämnden, omsorgs- och socialnämnden samt för  teknik- och fastighetsnämnden som får denna arvodeshöjning på 39.710 kronor i månaden.

Ordföranden för kultur- och fritidsnämnden får nöja sig med en mindre arvodeshöjning på 15.230 kronor. Från dagens 9.250 kronor till förslagets 24.480 kronor.

Enligt förslaget ska arvodena spegla hur stor tidsmässig insats politikerna väntas lägga på sitt uppdrag.

Politikerlöner på Lidingö höjs kraftigt

Fakta

Så mycket får politikerna enligt förslaget

  • Kommunstyrelsens ordförande: 108.800 kronor. HÖJS från 88.400  kronor.
  • Kommunalråd, heltidsarvoderat: 81.600 kronor. HÖJS från  66 300 kronor.
  • Oppositionsråd: 32.640 kronor. SÄNKS från 44.200 kronor.
  • Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande: 48.960 kronor. HÖJS från 9. 250 kronor.
  • Utbildningsnämndens ordförande: 48.960.kronor. HÖJS från 9.250 kronor.
  • Omsorgs- och socialnämndens ordförande: 48.960 kronor. HÖJS från 9.250 kronor.
  • Teknik- och fastighetsnämndens ordförande: 48.960 kronor. HÖJS från 9.250 kronor.
  • Kultur- och fritidsnämndens ordförande: 24.480 kronor. HÖJS från 9.250 kronor.