ANNONS

Träd ryker när ny strandpromenad byggs

Träden längs Pålsundet ryker – på grund av att marken måste stabiliseras.
Träden längs Pålsundet ryker – på grund av att marken måste stabiliseras.
Cyklister och gångare får separata filer.
Cyklister och gångare får separata filer.
Nya cykelbanan byggs från bron till Reimersholme till Pålsundsbron.
Nya cykelbanan byggs från bron till Reimersholme till Pålsundsbron.
Vy från Pålsundet. Hela slänten grävs upp.
Vy från Pålsundet. Hela slänten grävs upp.
Vy från Pålsundsparken.
Vy från Pålsundsparken.
Träd och båtbryggor går förlorade när strandpromenaden längs Söder Mälarstrand ska grävas upp och byggas om.
Samtidigt ska ett nytt pendelstråk för cyklister byggas.

ANNONS

Gång- och cykelbanan längs Söder Mälarstrand, mellan Pålsundsbron och bron till Reimersholme ska byggas om. Men marken längs med vattenkanten har visat sig vara väldigt ostabil.

– Hela gång- och cykelbanan är på väg att dratta ut i Pålsundet, säger Daniel Helldén, (MP), trafikborgarråd.

Därför är man tvungen att stabilisera strandkanten genom så kallad spontning, som är som ett slags rasskydd som sätts längs med strandkanten.

Alla träd tas bort

Det innebär att hela slänten mot vattnet mellan Långholmsbron och Pålsundsbron måste grävas upp, och att all vegetation inklusive stora lövträd tas bort. Något som kritiserats av Skönhetsrådet, eftersom miljön runt kanalen ändras alltför mycket.

– Det är helt enkelt något som vi inte kan göra något åt, Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

– Det är helt enkelt något som vi inte kan göra något åt. Det är synd att det behöver göras, men så är det, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

Båtbryggorna som finns på sträckan kommer också rivas. Bryggorna ska dock byggas upp igen. Och nya träd ska planteras.

Ny cykelbana

Samtidigt som strandpromenaden görs om byggs en ny pendelcykelbana. I dag finns det bara den gemensamma gång– och cykelbana på sträckan, vilket innebär att det blir väldigt trångt.

Den smala bredden, två till tre meter, gör att det här lätt blir konflikter mellan gående och cyklister. Runt 3000 cyklister cyklar på Söder Mälarstrand varje dygn, enligt staden.

ANNONS

Den nya cykelbanan ska bli dubbelriktad och runt tre meter bred. Platsen tas till största del från bilarnas körfält.

På gång länge

Cykelbanan har varit på tapeten i flera år, första inriktningsbeslutet togs redan år 2013.

Men projektet har försenats på grund av upptäckten av rasrisken vid strandkanten.

Projektet beräknas kosta runt 130 miljoner.

Klart år 2020

Trafiknämnden ska klubba planerna på sitt nästa möte i mitten av juni. I höst ska även kommunfullmäktige ge sitt godkännande.

Arbetet kan starta tidigast hösten 2018 och kommer att pågå under hela 2019 och början av 2020.

Trafiken på Söder Mälarstrand kan behöva begränsas och vid tillfällen stängas av under byggtiden.

Fakta

Detta planeras

Pålsundsbron – Pålsundsbacken


Ca 3,5 meter av körbanan tas för att skapa en 3,25 meter bred dubbelriktad cykelbana. Den återstående körbanebredden blir ca 7 meter.

Söder om körbanan breddas den befintliga gång- och cykelbanan till ca 4,5 meter.

Delen Pålsundsbacken –  övergångsstället ca 80 meter väster om Västerbron:

På delen öster om Västerbron tas ca 3,5 meter av befintlig körbana i anspråk för att anlägga den dubbelriktade cykelbanan.

På delen mellan Västerbron och övergångsstället byggs i huvudsak cykelbanan i slänten norr om körbanan, vilket betyder att en stödmur måste anläggas på denna del av sträckan.

Eftersom endast 3,5 meter av körbanan återstår efter att den nya cykelbanan anlagts måste ett nytt östgående körfält byggas genom att en del av parkmarken mellan Västerbrons pelarrader tas i anspråk.

Befintlig gångbana på den södra sidan kan behållas med smärre justeringar.

Delen övergångsstället ca 80 meter väster om Västerbron – Långholmsbron:


På denna del påverkas inte körbanan nämnvärt. Den befintliga bredden på 3 meter behålls för gång- och cykelvägen utmed Pålsundet.

En ny cykelbana anläggs med kantsten för att separera cyklisterna från gående.

Gång- och cykelöverfarten vid Långholmsbron höjs upp och breddas.

Delen Långholmsbron – Reimersholmsbron (Pålsundsparken):


På denna del föreslås att den knappt 3 meter breda gång- och cykelvägen byggs om till en mer böljande utformning där gång- och cykelbana delvis går isär med möjlighet till sittplatser emellan. Cykelvägen blir 2,75 meter bred vilket är ett avsteg från det rekommenderade måttet från cykelplanen. Kontoret har i samråd med stadsdelen vägt framkomligheten mot grönvärdena i parken och ansett att det är en rimlig kompromiss.

Vid Reimersholmsbron föreslås att befintlig mur byggs om så att öppningen i muren breddas.

Pålsundsbacken


Längs Pålsundsbacken föreslås en 3,25 meter bred dubbelriktad cykelbana längs parksidan av gatan. På den andra sidan breddas gångbanan något för ökad standard. Pålsundsbacken lutar idag ca 9 procent på del av sträckan. Denna kommer att bli något brantare på den breddade delen mot parken.

Källa: Trafikkontoret
ANNONS