Så här blir nya Norrtull

Tullhusen är från 1740 och förvaltas av Stadsholmen.
Tullhusen är från 1740 och förvaltas av Stadsholmen.
Så här är det tänkt att Hagastaden ska se ut österifrån när det är färdigbyggt.
Så här är det tänkt att Hagastaden ska se ut österifrån när det är färdigbyggt.
Området innanför röd linje kommer upp på stadsbyggnadsnämnden i nästa vecka.
Området innanför röd linje kommer upp på stadsbyggnadsnämnden i nästa vecka.
Wenner-Gren Center och de gamla tullhusen vid Norrtull slipper närgången nybebyggelse när östra Hagastaden byggs. Efter stark kritik backar staden från tidigare förslag. Men en hel del problem återstår att lösa. Det blir skuggigt och trångt när husen byggs tätt och högt. Och ont om plats för lek.

I nästa vecka ska stadsbyggnadsnämnden klubba igenom ett så kallat programbeslut för Norrtull och östra Hagastaden, ett område mellan kommungränsen mot Solna i norr, Wenner-Gren Center i öster och kvarteren söder om Sveavägen när Hagastaden byggs ut.

Ett förslag skickades ut på remiss förra året och väckte en hel del reaktioner. När det hölls samrådsmöte i Rödabergsskolan i november kom 150 personer. Mer än 1300 svar kom in under remissrundan.

Kritiken mot nya byggnader bredvid de gamla tullhusen var stark och kom från många håll. Däribland Skönhetsrådet, kulturmiljöutskottet, Samfundet S:t Erik och Svenska Turistföreningen. Länsstyrelsen skriver att nya byggnader vid den så kallade Tullhusplatsen kan innebära ”påtaglig skada” för riksintresset.

Det har staden nu lyssnat på och därför stryks förslaget om att bygga vid tullhusen. Planerna på att bygga nya hus strax söder om Wenner-Gren Center läggs på is, men kan komma att återupptas.

Eftersom marken blir dyr på en överdäckning försöker staden och fastighetsägarna ta hem ekonomin genom att bygga högt och tätt. Och det innebär en skuggig miljö med smala gator och trånga gårdar, något som Skönhetsrådet, Hyresgästföreningen och Birka-Vasa stadsmiljögrupp inte är nöjda med. Och Intresseföreningen Djurgården–Lilla Värtans Miljöskyddsförening tror att den täta bebyggelsen också kommer att göra områdets enda park skuggig.

Som vi tidigare skrivit om många gånger är det ont om möjligheter att idrotta i Vasastan och på Norrmalm. Att det från början inte fanns några sådana inplanerade i Hagastaden har också fått många att reagera. Idrottsförvaltningen anser det ”helt nödvändigt” med en stor fotbollsplan i området. Och ett 1000-tal personer, en sakägare samt Norrtulls SK skriver att det på hela Norrmalm råder så stor brist att det nu måste byggas en idrottsplats med minst två fullstora inomhushallar och en elvamannaplan i stadsdelen.

Skönhetsrådet och Samfundet S:t Erik skriver att närheten till Hagaparken knappast är någon ursäkt för att inte planera för barns behov av lek och idrott. Länsstyrelsen har liknande åsikter medan Norrmalms stadsdelsnämnd påminner om att de förskolor som byggs i området behöver egna gårdar där barnen kan leka.

Frågan är om de blir lugnade av stadsbyggnadskontorets svar, som hänvisar till att Hagaparken ligger nära, även om de också skriver att den inte kan ersätta bristen på grönska i Hagastaden. Tanken är, skriver kontoret, att det ”ska skapas parkytor som stärker de gröna sambanden mellan Vasastaden/Hagastaden och Nationalstadsparken”. Men den enda park som är inplanerad är den så kallade Norrtullsparken, som Intresseföreningen Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening tycker blir för solfattig i närheten av de nya höga husen. Stadsbyggnadskontoret svarar att de ska studera ljusförhållanden i detaljplaneskedet.

Hagastadens fastighetsägare, Science city foundation och flera privatpersoner påpekar att det måste finnas mer än bara bostäder, kontor, skolor, förskolor och äldreboenden i Hagastaden. De efterlyser även kultur, butiker och annan service. Exempelvis en konsertlokal, en simhall, en teater och en saluhall.

Någon kultur nämns inte i programhandlingarna. Men när vi pratar med stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert, S, verkar det ändå finnas tankar om det.

– När man bygger nya stadsdelar är det viktigt att få in kulturen, säger han. Det har vi nog missat när vi planerat nya områden tidigare. Men i till exempel Slakthusområdet har vi gjort det och staden har rört sig åt det hållet under en längre till. Ska man få en stadsdel spännande behöver man lägga in kulturella lokaler. Det är sådant som gör den trevlig att vara i.

Enligt tjänstemannautlåtandet får bara en sjumannaplan plats. Men både en ny skola och, äntligen, en fullstor idrottshall finns med i planerna. De ska byggs på den så kallade bensinstationstomten vid Wenner-Gren Center.