Så ska kommunen nå miljömålen

Luftkvaliteten längs E18 tillhör kommunens stora miljöutmaningar.
Luftkvaliteten längs E18 tillhör kommunens stora miljöutmaningar.
På måndag tar kommunstyrelsen beslut om kommunens Miljöprogram 2016–2020.

I planen ryms både små och stora utmaningar.

Den stora skillnaden jämfört Miljöprogrammet som gällde för 2011-2015 är en breddad målgrupp.

I stället för att till stor del bara beröra kommunens verksamheter riktar sig programmet 2016–2020 även till de som bor och verkar i kommunen.

Programmets projektledare Jonas Qvarfordt utvecklar:

– Det nya förslaget är mer övergripande för hela kommunens geografiska område. I programmet finns också indirekta och direkta miljöaspekter, säger han.

Indirekta återgärder kan till exempel vara information som ska göra det lättare för Danderydsborna att agera miljöhållbart.

– Det handlar inte om att vi ska stå med en pekpinne, utan att underlätta för invånarna att göra miljöbra saker, säger Jonas Qvarfordt.

De direkta återgärderna är miljöförbättringar som kommunens verksamheter utför. – Det kan till exempel handla om att bygga miljöanpassat, förbättra cykelvägnätet, fasa ut fossila bränslen, och så vidare, säger Jonas Qvarfordt.

Till programmet följer en handlingsplan. I den finns ett antal uppdrag som ska se till att kommunens olika instanser gemensamt jobbar för att nå miljömålen inom kommunens fem fokusområden: frisk luft, friskt vatten, biologisk mångfald god bebyggd miljö och giftfri miljö. Fokusområdena täcker i sin tur in 15 av de nationella miljökvalitetsmålen och sex av de regionala miljömålen.

Vissa av återgärderna är mindre saker, som till exempel deltagande i skräpplockardagar och en uppdaterad hemsida med information om Danderyds ekosystem och biologiska mångfald.

Men här finns också stora frågor.

– Och där har vi ju framför allt luften och bullret vid E18 . Där pågår redan ett arbete med det centrala Danderydsprojektet. Där kommunen har en vilja att få att Trafikverket att återgärda situationen med exempelvis en tunnelförlängning. Det skulle innebära väldigt positiva miljöåtgärder, säger Jonas Qvarfordt.

Utöver E18 nämner han också vattnet i kommunen som en utmaning.

I Edsviken, Lilla Värtan och Stora Värtan krävs återgärder för att vattnet ska nå en god kemisk status, vilket inget av dem uppfyller i dag.

– Det är ett arbete som kräver att vi till exempel utför uppströmsåtgärder, att vi ser till att det vattnet som kommer ut i vattnet omkring oss är så rent som möjligt, säger Jonas Qvarfordt.

Programmet fastställs av kommunfullmäktige 25 april.