Så vill staden stöpa om Västerled

Ett skogsparti från Urbergsvägen i öster till Orrspelsvägen i väster kan bebyggas med 200–300 bostäder, enligt ett förslag till stadsbyggnadsnämnden.
Ett skogsparti från Urbergsvägen i öster till Orrspelsvägen i väster kan bebyggas med 200–300 bostäder, enligt ett förslag till stadsbyggnadsnämnden.
Stockholms stad vill ta ett strategiskt grepp längs en sträcka på 1 kilometer.
Stockholms stad vill ta ett strategiskt grepp längs en sträcka på 1 kilometer.
Många har skickat in protestskrivelser mot förslaget att förtäta längs Västerled mellan Ålsten och Abrahamsberg. På torsdag ska stadsbyggnadsnämnden besluta om att påbörja planarbetet för 200–300 lägenheter.

Ungefär 90 skrivelser har skickats in till stadsbyggnadskontoret med anledning av förslaget att bygga 200–300 lägenheter längs Västerled från Nyängsparken i öst och Orrspelsvägen i väst.

I juni beslutade exploateringsnämnden att ge markanvisning till byggbolagen Svenska Bostäder, Folkhem Trä AB och Skolfastigheter i Stockholm AB. Staden vill bygga en mix med hälften bostadsrätter och hälften hyresrätter samt ge plats för kommersiella lokaler och ett par förskolor, vilket Mitt i Bromma tidigare berättat om.

– Det kommer in synpunkter i det här ärendet hela tiden. Vi får både ris och ros men det är övervägande negativ respons från närboende som protesterar, säger Andreas Björklund, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

När frågan var uppe i exploateringsnämnden uttalade S, V och MP att Västerledsstråket är ett ekologiskt känsligt område och att en miljökonsekvensbeskrivning därför bör tas fram. Men i förslaget till stadsbyggnadsnämnden står att någon sådan beskrivning inte behöver tas fram eftersom projektet inte anses få någon betydande miljöpåverkan.

Det bör absolut göras en miljökonsekvensbeskrivning, skriver Föreningen Värna Västerledsskogen i ett brev till stadsbyggnadsnämnden. Vidare anser föreningen att det är fel att bygga på promenadstråk genom skogen och att trädgårdsstadens karaktär försvinner om flervåningshus byggs tätt inpå villor.

I förslaget anger stadsbyggnadskontoret tre strategier som ska ligga till grund för planarbetet längs Västerled. Dessa strategier handlar bland annat om att naturen fortfarande ska vara framträdande i området, att arkitekturen ska hålla hög kvalitet och att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras i gaturummet.

Folkhem Trä AB föreslog i en skiss tidigare i år 3- till 4-våningshus längs Västerled. Men arbetet befinner sig i ett tidigt skede och det är oklart hur stora husen får bli.

– Vi ska titta på vad som är lämpligt både vad gäller placeringen av husen och husens storlek. Därför har vi angett ett flexibelt antal bostäder. Vi vill få in ny bebyggelse men samtidigt bevara trädgårdsstadens karaktär, säger Andreas Björklund.

Om nämnden röstar ja till förslaget planerar stadsbyggnadskontoret under hösten att ordna ett tidigt samråd för att invånare och andra ska vara med och påverka inriktningen på planeringen.

Vid mötet på torsdag ska stadsbyggnadsnämnden även besluta om en detaljplan för 120 lägenheter i två andra områden vid Västerled. Det rör sig om åtta bostadshus väster om korsningen Västerled-Nyängsvägen samt mellan Västerled och Koltrastvägen. Här är det tänkt att företagen Byggnads AB Abacus och Viktor Hanson Fastigheter AB ska bygga sammanlagt 120 bostadsrätter. Även detta projekt har väckt protester, vilket Mitt i Bromma har skrivit om.