Sågar förslag om bygge i reservaten

Trafikverket, länsstyrelsen och landstinget säger alla nej till att bygga bostäder i Görväln.

I stället förordar de att Jakobsbergs roll som kommunkärna förstärks.

I dagarna har det kommit en sammanställning av remissyttrandena över Järfälla kommuns översiktplan för de kommande åren.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit om de olika förslagen. Ett av dem handlar om att bygga bostäder i naturreservat, närmare bestämt skyddade grönområden i Sandudden, Viksjö och vid Kallhäll station.

Förslaget att bygga i reservaten sågas dock av remissinstanserna länsstyrelsen, Trafikverket och landstinget.

– Det medverkar inte till en hållbar regional utveckling, skriver länsstyrelsen i sammanställningen.

Ett reservatsbeslut får dessutom upphävas endast om det finns synnerliga skäl, och endast om naturvärdet kompenseras inom reservatet eller i något annat område, påpekar myndigheten.

Inte heller Trafikverket ser bebyggelse i reservaten som en bra lösning. Att bygga ut från de redan befintliga kärnorna i kommunen riskerar i stället att ge ett ökat bilberoende och inte ett minskat, på grund av svårigheten med att lösa kollektivtrafiken, anser verket.

De tre instanserna förordar i stället en utveckling där Jakobsberg får en förstärkt position som kommunens kärna, liksom att det goda kollektivtrafikläget i Kallhäll tas till vara.

Stockholmsregionen beräknas växa med mellan 30 000 till 40 000 invånare per år de kommande åren.

År 2030 väntas 2,6 miljoner människor bo i Stockholm.

Järfälla spås vara en av kommunerna i regionen som kommer att växa allra mest under perioden, från dagens 67 000 till runt 100 000 invånare.

Kommunens utgångspunkt i översiktsplanen, att bygga 450-500 nya bostäder per år, välkomnas av länsstyrelsen.