Sämre skydd för stränderna i Täby

Flera strandområden i Täby kan få minskat strandskydd.

Naturvärdena är inte längre tillräckliga för ett skydd på 300 meter, tycker länsstyrelsen.

Sedan 1977 har flera områden i Täby haft utökat strandskydd på 300 meter från strandlinjen. Syftet har varit att skydda djur och växter från exploatering och att värna om friluftslivet.

Men nu föreslår länsstyrelsen att det skyddet tas bort på tre platser och att man återgår till ordinarie strandskydd på 100 meter.

Förslaget gäller en mindre del av strandlinjen längs östra sidan av Vallentunasjön, på gränsen till Vallentuna, samt stora delar av vattenområden i Ullnasjön och Stora Värtan.

– Vid Ullnasjön är det i dag utvidgat skydd i vattenområdet, där tycker vi inte att det behövs. Samma sak i vattnet i Värtan. Det är framförallt långgrunda områden som har höga naturvärden som är viktiga för att exempelvis fiskar ska kunna leka. I Värtan finns det inte sådana höga värden för fisk, säger Anna Dominkovic, miljöutredare vid länsstyrelsen i Stockholm.

Vad innebär det att man minskar strandskyddet?

– Strandskyddet gör det framförallt svårare att exploatera. Har man inte ett utökat strandskydd kanske det blir lättare.

För Täbys del innebär länsstyrelsens förslag – som nu har skickats ut på remiss till berörda kommuner – inte bara inskränkningar av det nuvarande skyddet.

Vid Käringsjön vill man vidga det till 300 meter.

– Kommunen har uppmärksammat oss på att det finns höga värden och man diskuterar ett eventuellt naturreservat där. Utökat strandskydd där är viktigt för såväl växt- och djurlivet som friluftslivet.

Fakta

Byggförbud inom 100 meter

Strandskyddet ska ge folk tillgång till stränder och se till att djur och växter kan leva där.

Inom strandskyddet, 100 meter från strandlinjen, får man inte uppföra nya hus.

I Täby finns i dag utökat strandskydd på 300 meter vid Rönningesjön, Mörtsjön, Fjäturen, Gullsjön, Vallentunasjön, Ullnasjön och Stora Värtan.

Källa: Länsstyrelsen