Särskoleelev anmäler skola

DANDERYD En före detta elev som menar sig ha gått ett år i särskolan i Danderyd på felaktiga grunder har anmält detta till Skolinspektionen.

Danderyds kommun ska senast 23 november avge ett yttrande till Skolinspektionen vilket ska ligga till grund för ställningstagande i ärendet.