Satsning på förskolan nästa år

Året är snart slut och nästa års budget är här. I den finns extra pengar till stadsdelens förskolor.

Oppositionen vill se fler åtgärder för att öka tryggheten.

Varje år bestämmer kommunfullmäktige hur stor budget stadsdelsnämnderna får. Nämnderna fördelar sedan pengarna på sina olika verksamheter.

Spånga-Tenstas största utgiftspost är förskolorna. Nästa år får förskolorna mer pengar än i år.

Nämnden ska också arbeta för att öka andelen förskollärare och för att öka andelen barn som går i förskolan.

Den styrande majoriteten vill öka invånarnas inflytande över budgeten nästa år. Med hjälp av medborgardialoger och en pott pengar – en medborgarbudget – ska invånarna i stadsdelen lättare kunna påverka politikerna.

– Det kan till exempel handla om att rusta upp en park eller ordna någon form av scenkonst. Exakt hur formerna för det här arbetet ska se ut är inte klart, säger Awad Hersi (MP), stadsdelsnämndens ordförande.

I budgeten finns också pengar till fritidsgården i Hjulsta och till Blå huset.

Budgeten för äldreomsorgen är lägre nästa år jämfört med i år. Pengarna sparas bland annat genom att antalet beviljade timmar inom hemtjänsten minskar – en neddragning som påbörjats redan i år.

– Vi har också en buffert för oförutsedda kostnader för placeringar inom äldreomsorgen, säger Awad Hersi.

Även kostnaden för försörjningsstöd ska minska. Förhoppningen är att fler får arbete, bland annat genom utbildningsinsatser.

– Den senaste tiden har fler fått arbete och den utvecklingen tror vi kommer att fortsätta, säger Awad Hersi.

Oppositionen är inte imponerad över budgeten. Ole-Jörgen Persson (M), vice ordförande i nämnden, tror att det behövs fler insatser för att få ner stadsdelens kostnader.

– Det är bekymmersamt att majoriteten inte tillräckligt tydligt visar hur den ska klara av att få ner kostnaden för äldreomsorgen och för arbetsmarknadsåtgärder. De verksamheterna har haft underskott i flera år.

Moderaterna vill också satsa mer på att öka tryggheten i stadsdelen.

– Vi har i vårt förslag ett trygghetspaket som vi anslår pengar till, säger han.

Fakta

Över en miljard

Stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta har drygt en miljard kronor i budget.

Så här fördelar sig pengarna (miljoner kronor):

Förskoleverksamhet: 280,6

Äldreomsorg: 231,1

Personer med funktionsnedsättning: 184,8

Individ- och familjeomsorg: 159,8

Ekonomiskt bistånd: 118,6

Nämnd och administration: 41,6

Barn, kultur och fritid: 32

Arbetsmarknadsåtgärder: 13,5

Stadsmiljö: 8,4