Skitiga toaletter och hälsovådlig luft på Åva

Åva gymnasium; Täby; Täby kommun;
Skitiga toaletter och usel ventilation. Åva gymnasium får skarp kritik för inomhusmiljön.
Skitiga toaletter, dammiga korridorer och hälsovådlig luft i klassrummen. Åva gymnasium i Täby får skarp kritik av miljö - och hälsoskyddskontoret.
Inomhusmiljön har sådana brister att elevernas och personalens hälsa inte kan garanteras.

Vid en rutinmässig inspektion på Åva gymnasium i Täby i maj upptäckte Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor en rad allvarliga brister i inomhusmiljön.

Bland annat konstaterades brister i städningen. Flertalet av skolans toaletter var skitiga. Det var också dammigt i korridorer och trapphus.

Höga koldioxidhalter uppmättes

När klassrummen inspekterades uppmättes koldioxidhalter över det gränsvärde som Folkhälsomyndigheten satt. En indikation på att ventilationen inte fungerar som den ska. Enligt fastighetsägaren bör skolans personal forcera ventilationen i klassrummen för att luftflödena ska vara bra. Något som inte hade gjorts vid tidpunkten för inspektionen. Det konstaterades även att temperaturen i några av klassrummen låg över den rekommenderade.

Varmt i klassrummen

Ytterligare en inspektion gjordes i början av september. De tidigare konstaterade bristerna kvarstod. Även denna gång var ventilationen undermålig i några av klassrummen eftersom den inte hade forcerats. För inspektören berättade lärarna att de inte kände till att ventilationen skulle forceras.Flera av eleverna och lärarna vittnade om att det oftast är väldigt varmt i klassrummen.

”Att både elever och personal på Åva ska ha en god arbetsmiljö är för mig som rektor väldigt viktigt,” säger Åva gymnasiums rektor Lillemor Larsson.

Flertalet av skolans toaletter, särskilt i höghusdelen, var alltjämt skitiga med urinstänk på undersidan av toalettsitsarna och smuts runt om, på väggar och golv.

När inspektören talade med den städansvarige framkom det att det på Åva gymnasium saknas skriftliga städrutiner gällande hur ofta utrymmen utanför klassrummen, exempelvis toaletter ska städas.

Krav på åtgärder

Nu kräver Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor att skolan åtgärdar bristerna vad gäller städningen, samt ventilationen och temperaturen i klassrummen. Bristerna bedöms så allvarliga att olägenhet för människors hälsa inte kan uteslutas. Detta enligt miljöbalken där omvänd bevisbörda tillämpas (se nedan).

Om Åvaskolan inte agerar inom ett par veckor kan ett vitesbelopp kopplas föreläggandet.

– Att både elever och personal på Åva ska ha en god arbetsmiljö är för mig som rektor väldigt viktigt. Vi vidtar därför nu åtgärder utifrån föreläggandet, säger Åva gymnasiums rektor Lillemor Larsson.

Temperaturen kommer mätas

Skolan kommer omgående att gå igenom städrutinerna med det ansvariga städbolaget utifrån gällande avtal. Avseende temperaturen så kommer fastighetsförvaltaren att göra mätningar i klassrummen under de närmaste veckorna.

Skolledningen kommer även  påminna personalen om hur viktigt det är att vid behov forcera ventilationen i klassrummen.

Fakta

Omvänd bevisbörda i miljöbalken

✔️ Begreppet olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap. 3 § miljöbalken.

✔️ Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

✔️ Omvänd bevisbörda tillämpas i miljöbalken. Den som bedriver en verksamhet är skyldig att visa att de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken kap. 2 följs.

✔️ Det innebär att verksamheten måste vidta de åtgärder som krävs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet på människors hälsa.