Skolan erkänner – rutinen varit bristfällig

Nu ändrar Baldersskolan sina rutiner.
Nu ändrar Baldersskolan sina rutiner.
Nu går Baldersskolan ut med information till alla föräldrar om åtgärder mot mobbningen. Där erkänner skolledningen att skolan tidigare har brustit i rutiner och dokumentation vid kränkande behandlingar. Det ska nu åtgärdas genom flera insatser.

Efter Mitt i:s artiklar om mobbningen på Baldersskolan och att skolan har brustit i både information och dokumentation går skolan ut med ett brev till alla föräldrar. Där bekräftar skolan de uppgifter som Mitt i avslöjade.

Baldersskolan har sedan den nya rektorn, Petra Hellström, tillträdde kartlagt situationen med mobbning och kränkningar. De upptäckte då att rutinerna och dokumentationen var bristfällig. Därefter har trygghetsgruppen haft samtal med elever om hur de ser på situationen i skolan och kränkningar. Skolan skriver i brevet:

”Elever har upprepade gånger känt sig kränkta under skoldagen och det har funnits elever som upprepade gånger har kränkt andra.”

Brister i dokumentationen

Vidare skriver de att det är oacceptabelt med kränkningar och att det inte ska få förekomma på Baldersskolan. Skolan ska vid varje enskilt ärende där en kränkning sker utreda den och kontakta vårdnadshavare till både den som blivit kränkt och den som har kränkt. Efter det ska händelsen dokumenteras och skickas till rektor och huvudman. Detta har inte hänt – förrän i år.

Flera anställda slutade på grund av ledningen

Vi beklagar djupt

”I och med att vi har skärpt våra rutiner har det också rapporterats många fler kränkningar. Denna rutin har tidigare varit bristfällig och anmälningarna inte rapporterats in i den utsträckning som vi är skyldiga att göra, vilket vi beklagar djupt”, står det i brevet.

Baldersskolan sätter nu in en rad olika åtgärder för att få bukt med problemet. Förutom punktinsatser dagtid i den berörda årskursen och en en tillsatt referensgrupp ska skolan bli bättre på att informera föräldrarna. Ett extrainsatt föräldramöte ska genomföras nästa vecka.