Skolgårdens jord saneras

Skolgården vid det gamla elverket var instängslad under saneringsarbetet.
Skolgården vid det gamla elverket var instängslad under saneringsarbetet.
En ”gammal miljöskuld” har nu delvis åtgärdats på en skolgård vid gamla elverket i Djursholm.

Stora jordmassor, för­orenade av bland annat bly, har transporterats bort. Men ytterligare ­sanering krävs.

2006 beställde kommunen en undersökning av marken vid Djursholms gamla elverk på Danderydsvägen där det i dag finns en skola, ett konstgalleri och ett kafé. Totalt borrades fyra hål ner till två, tre meters djup. I ett av hålen hittades miljögifter.

Det handlade om förhöjda halter av tungmetaller som zink, koppar, bly och arsenik.

Firman som tog proverna skrev i sin rapport, för sju år sedan, till kommunen att risken var liten att de påträffade halterna skulle orsaka akuta hälsoproblem eftersom det fanns en risk bara om jorden kom i kontakt med hud eller om den stoppades i munnen. Det förorenade området, drygt 400 kvadratmeter, bedömdes olämpligt som lekplats och inhägnades av kommunen med ett staket.

Någon marksanering genomfördes aldrig och staketet har stått där tills nu. För det var först i år NCC fick i uppdrag av fastighetskontoret att sanera det inhägnade området och ta nya prover vid det gamla elverket. Då upptäcktes att föroreningarna hade större utbredning än man först trott och alla markmassor som inte uppfyllde naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning transporterades bort från skolgården och ersattes med ny godkänd fyllningsmassa.

Varför har det dröjt så länge?

– Vi inväntade bygget av bland annat ett nytt sophus och ett förråd vid det gamla elverket. Ett detaljplanearbete har inte medgett ett bygge tidigare, säger Johan Ejbe.

Varför genomfördes inte mark­saneringen redan 2006?

– I det läget bedömdes det att inga åtgärder behövde vidtas. Läget var inte akut, säger Johan Ejbe, fastighetschef i Danderyds kommun.

Siv Sahlström (C), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden, säger att skolan var ett provisorium när den startade 2003.

– När vi upplät lokalerna var det inte med tanke på att verksam­heten skulle bli långsiktig där, säger hon.

Är det någon fara för de personer som vistats utanför det gamla elverket?

– Det är en medicinsk fråga som ligger utanför vårt kompetensområde. På ett föräldramöte planerar vi att bjuda in Arbets- och miljö­medicin från Stockholms läns landsting som kan svara på den. Men vi har haft problem med blyhagel i Rinkebyskogen och där sägs att blyet inte är farligt så länge man inte stoppar det i munnen.

Charlotte Engdahl, friskolan Elevverkets vd, uppger att skolans ledning haft tät kontakt med ansvariga politiker och tjänstemän och att det kommer att bli ett informationsmöte för föräldrar.

– För det fall saneringen skulle vara ett svårlöst problem skulle Elevveket och många föräldrar hos oss gärna se att Danderyds kommun aktivt medverkar till en ny skola på den angränsande fastigheten, säger hon.

NCC ska nu göra en fördjupad riskbedömning av de områden man inte kommit åt att sanera vid det gamla elverket.

Fakta

Höga halter av bly upptäcktes

I sin rapport som kom 6 november 2013 skriver NCC att marken är förorenad av en metallförorening som består i huvudsak av bly. På en plats nere i marken uppmättes blyhalter över nivåerna för farligt avfall.

Före saneringen fann man att fyllnadsmaterial inom hela fastigheten var metallförorenat, troligtvis på grund av kokseldning och att det fanns metallhalter över naturvårdsverkets riktvärden 0–2 meter under marknivån.