SL: Pendlarnas restider till Slussen nu som planerat

Trafikförvaltningen i landstinget redovisar i en promemoria till Nacka kommun hur resandetiderna påverkats av Slussenombyggnaden.
Trafikförvaltningen i landstinget redovisar i en promemoria till Nacka kommun hur resandetiderna påverkats av Slussenombyggnaden.
SL missbedömde först hur mycket Slussenombyggnaden skulle påverka pendlarna.

Men restiderna såväl med rusningsbussar som tågen på Saltsjöbanan har kortats och är nu som beräknade.

Det framgår av en promemoria som trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting har skickat till Nacka kommun.

SL missbedömde först hur mycket Slussenombyggnaden skulle påverka pendlarna.

Landstingets trafikförvaltning räknade först med att trafiklösningen i Slussen under Slussenombyggnaden beräknades ge Nacka- och Värmdöresenärerna en förlängd restid med fem minuter, och Saltsjöbanans resenärer en förlängd restid med åtta minuter på grund av byte mellan tåg och buss i Henriksdal.

Men trafiksituationen kring Slussen gav ”betydligt längre” restider än planerat, ”vilket till största del beror på inkörningsperiod”, enligt trafikförvaltningen.

Vid mätningar under vecka 34, 22 till 26 augusti, visade sig restiderna vara tio minuter för resenärerna från Nacka och Värmdö mellan Londonviadukten och Slussen, det vill säga fem minuter längre än beräknat.

Vid två tillfällen hade restiden dessutom varit betydligt längre på grund av två separat incidenter, en trafikolycka och ett busshaveri som blockerade infarten till Slussens bussterminal.

Under påföljande vecka, vecka 35, 29 augusti till 2 september, minskade köerna till bussterminalen ”betydligt”. Orsaken enligt trafikförvaltningen var att ett första åtgärdspaket hade genomförts för att finslipa och trimma trafiklösningen.

Under den här veckan var restiderna enligt trafikförvaltningen i linje med de preliminära beräkningarna, det vill säga max plus fem minuter för Nacka- och Värmdöbussarna under morgonrusningen, samt åtta minuter för Saltsjöbanans resenärer.

Av promemorian framgår även att trafikförvaltningen nu ”genomlyser” alternativa resvägar och slutdestinationer istället för Slussen, alternativ som tidigare har valts bort av tekniska-, ekonomiska-, och trafikskäl.

Bussterminalen i Slussen, som enligt trafikförvaltningen är Sveriges största bussterminal, ligger enligt förvaltningens promemoria nära sitt kapacitetstak under rusningstid. Mellan klockan 07.40 och 08.40 angör cirka 190 bussar terminalen.

Fakta

"Liten störning får stora effekter"

Bussterminalen i Slussen ligger nära sitt kapacitetstak under rusningstid vilket innebär att en liten störning kan få stora effekter på trafikflödet och leda till köbildning in till terminalen.

Körspåren för bussarna i terminalen har numera lagts om och gjort svängradien för bussarna större.

Bussförarna har även fått förtydligade instruktionen hur långt fram avstigningshållplatsers är.

Ändrad tidsättning på bommen vid spåret i Henriksdal är på gång. Processen är dock tidskrävande eftersom det berör signalsäkerhetssystemet.

Fyra saker som påverkar Slussenpendlarnas vardag:

1. Saltsjöbanans ändstation har rivits. Tågen på Saltsjöbanan har ersatts av bussar mellan Slussen och Henriksdal. Nya ändhållplatser för ersättningsbussarna har byggts.

2. Slussens norra entré vid bussterminalen har blivit mindre. Det är även färre spärrar i t-banan, från 17 spärrar till 13.

3 Gångtrafikens ytor vid bussterminalen har begränsats då Stockholm stad tagit ytor i anspråk för rivningsarbeten.

4 Bussarna har fått snävare svängradie i terminalen vilket påverkar flödet och avstigningen i terminalen.

Källa: Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting