Träd i slottsparken utgör ”akut säkerhetsrisk”

Träd i allén i barockparken på Näsby slott ska avverkas - drabbade av almsjuka
Träd i allén i barockparken på Näsby slott ska avverkas - två drabbade av almsjukan
Sju alléträd i slottets barockpark måste avverkas snarast. Träden anses utgöra ”en akut säkerhetsrisk” för parkbesökare. Två är dessutom drabbade av fruktade almsjukan.
– Det ska vara tryggt att vistas i parken, säger Kjell Jensen på fastighetsförvaltaren Newsec som begärt att få ta ner träden.

Länsstyrelsen har godkänt att fastighetsförvaltaren Newsec får avverka två skogsalmar, två skogslönnar och tre askar samt beskära fyra träd i barockparken vid Näsby slott i Täby. Det krävdes dispens från biotopskyddsbestämmelserna för att göra ingrepp i den skyddade allén.

Drabbade av almsjukan

Fastighetsförvaltaren Newsec ska i den senaste trädvårdsplanen ha pekat ut alléträden som ”en akut säkerhetsrisk”. En kompletterande bedömning ska också ha gjorts i höstas av en arborist, som då konstaterade att de två almarna dött av den fruktade  almsjukan.

– I och med att de är sjuka dör de innifrån. Löven vissnar. Det finns också en risk att grenar ramlar ner, säger Kjell Jensen på Newsec, som var den som skrev ansökan till länsstyrelsen.

Får inte störa häckande fåglar

Länsstyrelsen har villkorat dispensen med att varje träd som tas ner måste ersättas med ett nytt ädellövträd. Träden får heller inte tas ner under fåglarnas häckningstid mellan 1 mars och 31 juli. Det är, enligt Newsec, oklart när avverkningen ska ske.

Allén med träden är alltså skyddsklassad genom biotopskyddsbestämmelser i miljöbalken. De anses ingå i en värdefull naturmiljö och har stor värde för att bevara den biologiska mångfalden för hotade djur- och växtarter.

Länsstyrelsen kräver också att hela eller delar av stammarna från de avverkade träden ska placeras i en så kallad ”faunadepå” på en solig plats i närheten.