ANNONS

Smedjan i Handen flyttas – här är ”Kommunkollen” 7 juni med stora och små beslut

Smedjan i Handen flyttas till Tyresta.
Smedjan i Handen flyttas till Tyresta.
Smedjan i Handen flyttas, SD Haninges förslag strider mot skollagen, Måsöskolan i Vega börjar byggas ut – och nu ska Brandbergen bli attraktivt. Här är "Kommunkollen" 7 juni med stort och smått från senaste tidens kommunala beslut.
ANNONS

Smedjan i Handen flyttas till Tyresta

Det står nu helt klart att smedjan med tillhörande museum i Handen, flyttas till Tyresta. Detta har kommunstyrelsen beslutat.

– Men flytten är villkorad av att Tyresta och Naturvårdsverket kommer överens med oss om ett nytt kontrakt på tomten vid Tyresta, säger smeden Martin Ahlsén.

På den nuvarande platsen, vid Getporsvägen söder om Kolartorps allé, vill kommunen som äger tomten förtäta med bostäder. Flytten, till en bytomt som ägs av Naturvårdsverket nära Tyresta by, har varit aktuell länge för smederna som alltså fram tills nu hyrt byggnaderna för smides- och museibyggnaderna i Handen. Redan i augusti 2014 beslutade kommunstyrelsen att säga upp hyresavtalen med smederna, under förutsättning att ett nytt hyresavtal gällande bytomten vid Tyresta by tecknades innan 2015. Så skedde aldrig, men nu är alltså en ny överenskommelse gjord.

Kommunens nuvarande hyreskontraktet med smedjan upphör sista december 2017, och därefter blir alltså Tyresta ny hemvist. Kommunen förbinder sig att bidra till kostnader för flytt av byggnader och verksamhet om max 250 000 kronor.

Nämnder sågar SD-motion: Strider mot skollagen

Henrik Svensson (SD) har i en motion förslagit att kommunfullmäktige ska besluta om en ny avgift som kommunen ska börja ta ut. Det gäller en studieavgift på 2 000 kronor i månaden för varje SFI-deltagare, menar han, som fortsätter att läsa SFI (svenska för invandrare) efter 25 månaders studier. Såväl gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som socialnämnden i Haninge hävdar att förslaget strider mot skollagen.

Så ska Brandbergen kännas attraktivt och välkomnande

Under 2014 träffade lokalpolitiker från den så kallade Brandbergsberedningen boende och verksamma i Brandbergen, för att på så sätt kunna samla in synpunkter och önskemål om hur Brandbergen bör utvecklas. Tjänstemän från samtliga förvaltningar deltog också i diskussionerna.

ANNONS

21 riktlinjer med mål år 2030, och 19 utvecklingspunkter med mål år 2020, har tagits fram för Brandbergen.

Den övergripande målbilden i programmet är att Brandbergen ”ska kännas attraktivt och välkomnande”. På lång sikt behöves enligt kommunen, mentala och fysiska barriärer mellan olika bostadsområdena brytas. I takt med den utveckling som sker i den regionala stadskärnan i centrala Haninge bör Brandbergen stärka sin koppling dit, menar man också. Man vill också att centrumområdet ska utvecklas till hela Brandbergens vardagsrum där boende ska mötas.

Kommunstyrelseförvaltningen ska årligen varje december, med start 2017, återrapportera till kommunstyrelsen hur utvecklingsarbetet går.

Kommunen gick plus 2015

Haninge kommun redovisar preliminärt ett överskott på 77,77 miljoner kronor för år 2015, vilket innebär att fullmäktiges resultatmål på två procent är uppfyllt. Årets resultat överstiger budgeterat resultat med 9,94 miljoner kronor. Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 4,3 procent, vilket är en större ökning än 2014, då ökningen var 3,7 procent jämfört med 2013. Utfallet av skatter och general statsbidrag är dock 14,2 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Utbyggnaden av Måsöskolan i Vega drar igång

Nu i juni drar utbyggnaden av Måsöskolan i Vega i gång.

Skolan byggdes 2007 med tillfälligt bygglov tillochmed 2015. Skolan är en 2,5-parallellig F-6-skola med cirka 400 elever, och behovet finns nu att utöka Måsöskolan till en tre-parallellig grundskola

Befintliga byggnader utökas med en våning och nya tillbyggnaden får två våningar.

Under byggprojektet kommer inhyrda evakueringspaviljonger med sex klassrum ställas upp på fastigheten.

Paviljongerna kommer även efter projektet att fungera som skollokaler fram tills att den nya skolan i Vega byggts.

88,5 miljoner investerar kommunala fastighetsbolaget Tornberget i utbyggnaden.