ANNONS

Snart riktas ljuset mot E18 i tunnel

David Grind kommunens exploateringschef i Danderyds kommun
David Grind, Danderyds plan- och exploateringschef.
bro danderyd
E18 vid gångbron vid Mörby centrum.
Om det blir tunnel i Danderyd är än så länge höljt i dunkel.

Men i vissa stadsdelar är det redan verklighet.
ANNONS

Första diskussionerna om att göra tunnel av E18 fördes redan i mitten av förra seklet.

Nu, nära 60 år senare, är snart ett av de hittills mest omfattande förarbetena färdigt. Mitt i tog tempen på vad som kan bli ett av kommunens mest omfattande projekt i modern tid.

Buller från trafiken och höga partikelhalter – E18 har länge varit en störningskälla för Danderydsborna.

– Jag tror att de allra flesta i kommunen är överens om att någonting behöver göras. Sedan finns det säkert delade meningar om exakt vad det är, säger David Grind, Danderyds plan- och exploateringschef.

Ett av de absolut mest omdebatterade förslagen är att tunnelförlägga vägen. Det har varit på tal många gånger men troligen aldrig utretts så noggrant som nu.

– När vi började kolla på det här hittade vi handlingar från 60-talet. Men det arbete som vi har gjort nu är betydligt större än vad vi har sett tidigare, säger David Grind.

Sedan 2011 har tjänstemännen haft i uppdrag att titta på frågorna om ett tunnelförläggande och för ganska exakt två år sedan beslutade kommunen att gå vidare med ett förarbete till en mer omfattande utredning. Men processen har dragit ut på tiden, då många, bland annat Trafikverket, som är ansvarig för vägen, samt Stockholms läns landsting har varit inblandade.

– Vår uppgift är att tillsammans med kommunen försöka hantera behoven de har längs vägen i dag, säger David Nykvist samhällsplanerare vid Trafikverket.

Kan ni tänka er att vara med och finansiera tunneln?

ANNONS

– Det går inte att svara på i dag. Från statens sida kan vi inte börja i den ändan med så stora investeringar, det är en sista åtgärd. För oss handlar det i första läget om att titta på andra typer av åtgärder, säger David Nykvist.

En tunnel skulle innebära enorma kostnader. Hela, eller åtminstone delar av finansieringen, skulle vara möjlig att räkna hem för kommunen genom försäljning av byggrätter på den mark som frigörs. Exakt var vägen kommer att gå eller hur mycket av den som skulle täckas över är dock för tidigt att svara på.

Förutom samarbetet med staten och lanstinget har kommunen ägnat ett år åt medborgardialoger. Referensgrupper, cykelturer med Danderydsbor och arbete med skolklasser är några exempel på vad man gjort.

– Det känns kul att vi kunnat involvera så många unga. Väljer man att gräva ner vägen kommer deras synpunkter att vara extra viktigt eftersom det är de som är vuxna när det är färdigt, säger kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg (M).

Hemlighetsmakeriet kring den utredning som snart är klar är stort. Först en bit in i juni är kommunen redo att gå in mer specifikt vad man kommit fram till under två års arbete.

Inför kommunstyrelsens möte i juni blir handlingen offentlig, och då kan invånarna ta del av skisser och annat material som berör det första steget i E18:s framtid och ett eventuellt tunnelförläggande.

Efter det ska programmet ut på en fördjupad remiss, väljer att man gå vidare efter det kommer arbetet med en fördjupad översiktsplan sätta igång runt årsskiftet.

Fakta

75 000 fordon om dygnet

E18 genom Danderyd trafikeras enligt siffror från 2014 av cirka 75 000 fordon per dygn.

Bullernivåerna från vägen överstiger 70 decibel A, dBA. Nivåerna för en genomsnittlig storstadsgata ligger strax ovanför 70 dBA, medan gods- och persontåg ligger strax under 90 dBA.

Höga partikelhalter har varit ett stort problem längs E18 i Danderyd med anledning av höga föroreningshalter som kommer av trafiken. Nivåerna har tidigare överstigit miljökvalitetsnormerna (MKN), som är lagstadgade gränsnivåer som inte får överskridas (MKN dygnsnivå 50 mikrogram per kubikmeter som inte får överskridas mer än 36 dygn per år). Men efter att Trafikverket 2012 sänkte hastigheten på vägen under dubbdäcksäsong finns det indikationer på att halterna har minskat.

Däremot är de riktvärden som ska eftersträvas enligt miljömålet Frisk luft, som bygger på hälsovärden som bör uppnås där känsliga grupper vistas såsom barn, ännu inte uppnått (dygnsnivå 30 mikrogram per kubikmeter.

Källa: Trafikverket, SWECO, Danderyds kommun

Här finns tunnlar i dag

Dryga milen bort från E18 i Mörby ligger Tensta och Rinkeby.

Även här har projektet med att bygga E18 i tunnlar flera år på nacken. Nyligen färdigställdes en 300 meter lång överdäckning i Tensta.

På varsin sida om vägen finns det nu planer på att bygga totalt cirka 300 lägenheter under projektet Tenstaterrassen.

Här finns även planer på en förskola och ett vårdboende.

Intill tunnelmynningarna ska man placera parkeringshus som ska fungera som bullerskydd.

I Rinkeby är det en överdäckning sedan ett par år tillbaka, även här har man lagt en 300 meter lång sträcka av E18 i tunneln. Här har man redan påbörjat bygget av flera nya bostäder, planen är att ska bli cirka 600. Också här planeras parkeringshus som skydd mot bullret från vägen.

Anton Andersson