Sollentunas gröna lungor kartläggs

Vilka av Sollentunas gröna lungor ska bevaras, och vilka kan bebyggas i framtiden?

Det ska kommunen nu reda ut i en omfattande kartläggning.

Förra veckan berättade Lokaltidningen Mitt i om de politiska striderna kring Näckanskogens framtid. Ett antal partier i kommunen vill ta bort möjligheten att bygga där, medan en majoritet fortfarande vill hålla den möjligheten öppen för framtida behov.

Enligt Thomas Ardenfors (M), ordförande kommunstyrelsens plan- och exploa-teringsutskott, kommer Näckanskogens öde att avgöras när Sollentuna kommuns stora grönutredning är färdig.

Grönutredningen blir en slags inventering av alla gröna ytor inom tätbebyggt område. Där släpar nämligen kommunens kunskap efter.

– Vi har väldigt god kunskap om grönområden utanför tätbebyggelse, men sämre om de gröna värdena inne i bebyggelsen, berättar Anders Hallmén.

En av utgångspunkterna bakom initiativet att inventera alla grönområden är att Sollentuna kommun håller på att ändra karaktär från den glesa förortsstaden till att bli en del av det som Andes Hallmén kallar för det ”halvcentrala bandet runt Stockholm”.

– De centrala delarna av Sollentuna liknar Solna och Sundbyberg när det handlar om täthet.

I takt med att Sollentuna växer och bebyggelsen blir allt tätare skapas nya förutsättningar för hur grönområden kan användas.

– I framtiden kommer man till exempel inte kunna avsätta en jättestor tomt till att bygga en skola på. Men man måste ändå kunna tillgodose behovet av det gröna. Vi behöver ta reda på hur man kan utnyttja grönområden till olika saker, och vill veta hur Sollentunaborna ser på detta.

Hur ska ni bära er åt för att samla in dessa synpunkter?

– Ett sätt är att göra intervjuer med människor som nyttjar olika områden, ­säger Anders Hallmén.

Han säger att kommunen vill åstadkomma en bred diskussion kring frågan om hur man bäst använder grönområden, och vilka behov invånarna har – utan att det är kopplat till ett specifikt byggprojekt, som i frågan om Näckanskogen.

– Man hamnar lätt i en diskussion om att bygga eller inte bygga, men det handlar lika mycket om hur vi ska tillgodose andra behov, allt från hundrastgårdar till små skogsområden, säger Anders Hallmén.

Det är tänkt att grönutredningen ska vara vägledande för hur man ska förhålla sig till kommunens grönytor i 30 år framöver.

Rent formellt kommer den att bli en fördjupning av översiktsplanen och hanteras som en sådan. Det innebär att utredningen kommer att ställas ut på samråd.

– I bästa fall kan det ske sent våren 2014, säger ­Anders Hallmén.

Vi behöver ta reda på hur man kan utnyttja grönområden till olika saker.anders hallmén