Sparkrav och stora satsningar i ny budget

Henrik Thunes (M) är stolt över att Sollentuna kan klara ett tufft år med stora investeringar utan att höja skatten.
Henrik Thunes (M) är stolt över att Sollentuna kan klara ett tufft år med stora investeringar utan att höja skatten.
Stora satsningar på nya skolor, bibehållen skattesats och sparkrav - det är några av punkterna i majoritetens budgetförslag för 2017.

– Vi har ett tufft år framför oss, säger Henrik Thunes (M).

I majoritetens budgetförslag för 2017 satsas cirka 600 miljoner kronor på investeringar i nya lokaler.

380 miljoner är vikta till renoveringar och byggnationer av nya skolor, 140 miljoner till nya idrottsanläggningar och 85 miljoner till nya boenden inom både vård- och omsorgsnämndens och socialnämndens verksamheter.

– Vi förstärker inom utbildning, välfärd och fritid, säger kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes (M).

När det gäller löpande kostnader ska kommunen däremot spara. Jämfört med årets budget ska varje nämnd spara in en procent av sina kostnader nästa år.

Samtidigt utökas nämndernas ramar med två procent – bland annat för att kunna höja lönerna så kommunen förblir en attraktiv arbetsgivare.

– Vi vill förebygga att vi förlorar kompentent personal, säger Henrik Thunes.

Utöver de stora investeringarna i lokaler nämner han flera stora utmaningar: en snabbt växande befolkning, förlorade intäkter på grund av skatteutjämningssystemet och flyktingmottagandet. Dessutom föreslår alliansen en höjning av överskottsmålet från 1 till 1,5 procent.

– Vi har ett tufft år framför oss. Men jag är stolt över att vi kan klara detta utan att höja skatten, säger Henrik Thunes.

Kommunernas kostnader för flyktingmottagandet täcks i stor utsträckning av statsbidrag, har ni räknat på om dessa inte räcker för Sollentunas del?

– Det är jättekomplext att uppskatta dessa kostnader. Vi vet till exempel inte hur mycket det kostar att ta fram fler skolplatser till nyanlända elever. Ett konkret case är att vi förstärker socialkontorets budget med 5 miljoner kronor 2017 för att täcka för ökningen av ärenden på grund av nyanlända, säger Henrik Thunes.

Mitt i har tidigare berättat att regeringen aviserat att Sollentuna ska få 33 miljoner i extra statsbidrag 2017 för att klara kostnaderna för flyktingmottagandet. Dessa är dock inte inräknade i Alliansens budgetförslag.

– Det finns en osäkerhet kring statsbidragen, och det vore inte ansvarsfullt att baka in dem i budgeten innan de är beslutade. Vi hoppas förstås att de kommer Sollentuna till del, men vi har tagit höjd för att klara det även om det inte sker, säger Henrik Thunes.