Spektakulära hus på Gärdet stoppas

Så här var det tänkt att husen vid Värtavägen och Furusundsgatan skulle se ut.
Så här var det tänkt att husen vid Värtavägen och Furusundsgatan skulle se ut.
I tre år planerade staden de upseendeväckande husen på Värtavägen.

Nu stoppas allt av mark- och miljödomstolen – husen passar inte i området.

I måndags upphävde mark- och miljödomstolen detaljplanen för de 110 bostäderna i projektet Ordonnansen 6 vid Värtavägen och Furusundsgatan. Domstolen anser att planerna för husen inte är gjorda med tillräckligt mycket hänsyn till den befintliga bebyggelsen på Gärdet. Byggnaderna skulle bli för stora och placeringen är illa vald menar domstolen.

Domstolens tveksamhet förstärks av att husen skulle hamna inom ett område med högt riksintresse som Gärdet, Djurgården och Stockholms innerstad anses ha.

Planerna för 110 bostäderna i nya två hus klubbades av staden 2015, men beslutet överklagades till länsstyrelsen av grannar och av Djurgården-Lilla Värtans miljöskyddsförening. Föreningen klagade just på att husen var för höga och inte anpassade till övriga byggnader i området.

Länsstyrelsen avslog överklagandet och det spektakulära bygget såg ut att kunna genomföras. Men nu har de alltså stoppats i högre instans.

Grannarna som klagade på detaljplanen menade också att nybygget skulle påverka dem hårt genom att det skulle blir mörkare och att det skulle bli mer insyn från boende i de nya husen. Men dessa synpunkter tar inte mark- och miljödomstolen ställning till då man inte anser att det behövs när planen redan upphävts.

Dessutom fanns frågetecken för hur miljön i Nationalstadsparken skulle påverkas av den nya bebyggelsen. Där höll dock domstolen med länsstyrelsen om att påverkan inte var tillräckligt stor för att upphäva planen.

Stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S) rasar mot byggstoppet.

Fakta

Därför upphävs planen

Mark- och miljödomstolens motivering till varför Ordonannsen ska stoppas:

”Det är olyckligt att detaljplanen tillåter en form och placering som, redan sedda var och en för sig, så dåligt ansluter till befintlig bebyggelse. Det är således i högsta grad tveksamt om tillräcklig hänsyn har tagits till omgivande bebyggelse när det gäller byggnadsvolymer, höjd och placering. Tveksamheten därvidlag förstärks emellertid ytterligare av att fastigheterna är belägna i värdekärnan Gärdet inom riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården. Med beaktande även av det förhållandet får Stockholms kommun i det nu aktuella fallet anses ha gått utöver det handlingsutrymme som plan- och bygglagstiftningen ger åt kommunerna. Beslutet att anta detaljplanen ska därför upphävas.”

Källa: Mark- och miljödomstolen
Fakta

Husen skulle få upp till 12 våningar

Cirka 110 lägenheter i två hus skulle uppföras med verksamhetslokaler i bottenplan och garage i källarplan.

Våningsantalet varierar mellan 4 och 12 våningar.

Husen skulle ligga vid Värtavägen och Furusundsgatan.

Nuvarande byggnad som innehåller bensinstation, garage och kontor rivs.

Källa: Stockholms stad