Staden vill förtäta Hagalund

Dags för förändring.
Dags för förändring.

HAGALUND Kommunstyrelsen har gett stadsledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en utvecklingsstrategi för Hagalund med syfte att förtäta stadsdelen. Utvecklingsstrategin ska tas fram i samarbete med stadens förvaltningar, bolag och bostadsstiftelsen Signalisten.

Man ska även söka samarbete med företrädare för olika intressegrupper i området, som föreningen Ett Levande Hagalund, Hyresgästföreningen och övriga fastighets­ägare.

Uppdraget är ett svar på den förfrågan om att påbörja ett programarbete som byggherrarna Wåhlins fastigheter, Skanska och Rikshem önskat. Arbetet ska avrapporteras till kommunstyrelsen under 2014.