Stadsdelen: Bygg skateboardplaza i Östberga

I aktivitetsområdet finns även en skatepark. Bilden är inte från Vilundaområdet.
Stadsdelsförvaltningen vill se en skateboardplaza i Östberga.
Bevara Backens parklek, skapa arbetsplatser och bygg en skateboardplaza.
Det är några av stadsdelsförvaltningens synpunkter på programförslaget för Östberga.
Totalt har ett hundratal synpunkter kommit in under samrådet.

Lokaltidningen Mitt i berättade tidigare i somras om programförslaget för Östberga som varit ute på samråd hela sommaren. Det planeras för 2 500 bostäder och området ska växa ihop med Årstafältet.

Totalt har drygt hundra synpunkter kommit in under samrådstiden (som gick ut i fredags), många kommer från privatpersoner.

– Jag har inte hunnit gå igenom dem ännu, men vissa tycker att det är fantastiskt att det händer något medan andra tycker att det är synd att man bygger i grönområden. Så det är en del motstridiga synpunkter, säger Sara Almén, på stadsbyggnadskontoret.

Stadsdelsförvaltningen har också tyckt till och är överlag positiv till förslaget. Förvaltningen har dock en hel del synpunkter som nämnden väntas anta på stadsdelsnämndens möte på torsdag.

– Eventuellt kommer vi att göra ytterligare något tillägg, säger Ulf Walther (S), stadsdelsnämndens ordförande.

”Förödande” om parkleken byggs bort

I programförslaget ritas området vid Backens parklek ut som ett område där det finns möjlighet att förtäta. Förvaltningen påpekar att parkleken är en av de mest populära mötesplatserna för Östbergas barn och ungdomar. Den genomgår en omfattande upprustning och förvaltningen anser att det vore ”förödande” om den byggdes bort.

Stadsdelen tycker också att det saknas ambitioner att skapa arbetsplatser i området inom ramarna för programmet. Det är brist på arbetsplatser i hela stadsdelsområdet, något som programmet bör bidra till att motverka, skriver förvaltningen. Arbetsplatser bidrar till att fler människor rör sig i området dagtid, vilket i sin tur skapar förutsättningar för kommersiella verksamheter som lunchrestauranger och kaféer.

En skateboardplaza kan locka folk från hela stan

Där det idag finns en förfallen bmx-bana föreslås en ny anläggning för skateboard. Stadsdelsförvaltningen förespråkar en skateboardplaza istället för en traditionell skatepark. Förvaltningen menar att det skulle kunna locka människor från anda delar av staden eftersom denna typ av miljö är något som efterfrågas av Stockholms skateboardåkare.

En sådan anläggning skulle kunna se ut som ett torg eller parkrum och kan därför integreras i parkstråket och tilltala flera.

Förvaltningen påpekar också den dåliga koppling som idag finns mellan Gamla Östberga och Östbergahöjden och förespråkar att denna koppling stärks. Man påpekar också att det är viktigt att förstärka cykelstråken och utveckla cykelkopplingen till Årstaberg och Årstafältet.

I medborgardialogen har det kommit fram förslag på ett allaktivitetshus. Hur det blir med den saken är oklart. Stadsdelsnämnden skulle ha fattat beslut på torsdag, men ärendet är nu framflyttat till september.

Inget beslut om allaktivitetshus i Östberga