Min lokala hjälte

Stadsdelen vill ha fler bostäder längs Årstastråket

Illustration över Årstastråket etapp 2.
Illustration över Årstastråket etapp 2.
280 bostäder och en ny förskola. Det ingår i stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan för Årstastråket etapp 2.

Stadsdelsförvaltningen vill ha en tätare och mer stadsmässig bebyggelse och anser dessutom att ytan som avsatts för bilparkering istället bebyggs.

Området mellan Årstaberg och Gullmarsplan – som kallas för Årstastråket – ska förtätas. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett fröslag till detaljplan för Årstastråket med sex flerbostadshus. Totalt blir det 280 bostäder, en ny förskola, en ny allmän gata och ett nytt stråk med passage under tvärbanan.

Stadsdelsförvaltningen är positiv till planen, med förordar tätare bebyggelse och att de ytor som avsatts för bilparkering istället används för att utöka byggrätterna eller som ett bredare gaturum med plats för gående och cyklister.

Stadsdelsförvaltningen påpekar också att Skogsbackens förskola kommer att påvekras negativt av den föreslagna omformningen av förskolegården, och att den nya gården bör anläggas så att förskolan kompenseras för det.

Samrådet pågår till den 11 april.