Ja till stenkross vid skola och Nacka forum

Göran Tronelius bor nära bygget vid Nacka Kommunalhus. Han besväras av byggdamm samt asbestsanering.
Stenkrossen är tänkt att placeras på byggarbetsplatsen vid Nacka stadshus, där markarbeten för byggprojektet Nya gatan pågår
En stenkross i närheten av stadshuset, en skola, en förskola, en fritidsgård och köpcentret Nacka forum.
I veckan har kommunstyrelsen och miljö- och stadsbyggnadsnämnden sagt ja till stenkrossen, med flera förbehåll. 

Stenkrossen planeras på byggarbetsplatsen där nya bostadshus byggs, ett projekt kallat Nya gatan, i korsningen Vikdalsvägen–Värmdövägen.

Skanska som förbereder marken med bergarbeten, har ansökt om att få placera en stenkross på platsen för krossning av berg.

Flera befintliga byggnader runt omkring, och de personer som har sin arbetsplats eller vistas i byggnaderna, berörs, om förslaget går igenom: Nacka stadshus, Järla skola, Kristallens förskola, Nacka forum och en fritidsgård, 2:ans fritidsgård.

”Uppenbara fördelar”

Enligt kommunstyrelsen ger placeringen av stenkrossen på byggarbetsplatsen ”uppenbara fördelar ur miljöhänseende eftersom ett stort antal tunga lastbilstransporter undviks”. Det blir även enklare att hantera dammspridningen från det krossade materialet då bevattning kan ske på plats.

Kommunstyrelsen, som i det här fallet inte tar slutligt beslut utan yttrar sig till politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, har flera villkor för att ge sitt stöd till stenkrossen.

Bland annat måste riktvärdena för buller klaras, bullerdämpande åtgärder måste vidtas, stenkrossen får vara i gång endast vissa tider, till exempel enbart dagtid och vardagar, och skyddsåtgärder ska vidtas för att undvika dammspridning. Det senare ska ske genom att stenkrossen placeras i ett tält och att bevattning sker av krossat berg.

Vid måndagens kommunstyrelse lät Vänsterpartiet anteckna till protokollet att en dialog först borde ske med de verksamheter som berörs av buller och damm från stenkrossen.

”Ska kunna kräva vite”

Nackalistan lät anteckna att hänsyn måste tas till barnens och de äldres utemiljö när det gäller buller och damm. Om Skanska inte följer kraven ska kommunen kunna kräva vite, anser NL.

Huvudskyddsombuden i Nacka stadshus har också yttrat sig. I en kommentar till kommunstyrelsen påpekar huvudskyddsombudet att även om försiktighetsåtgärder vidtas kommer stenkrossen att upplevas som en ökad bullerbelastning i stadshuset. Redan i dag störs de som jobbar i stadshuset av buller från byggarbetsplatsen.

Kommunstyrelsens yttrande skickades vidare till politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Nämnden behandlande anmälan i tisdags och sa då ja till stenkrossen, med flera förbehåll, bland annat att krossen får vara i gång endast helgfri måndag till fredag mellan klockan 7 och 17 och att skyddsåtgärder görs mot buller i form av containrar staplade på varandra till en höjd av 7,7 meter, liksom att krossen placeras i ett ljud- och dammdämpande tält.

I tisdags skrev Mitt i om grannar som bor på andra sidan Värmdövägen, och som också de störs av buller och damm från den här byggarbetsplatsen.