ANNONS

Här är Stockholms stads budget för 2020

Budget, Stockholms stad, Jonas Naddebo, Daniel Heldén, Anna König Jerlmyr, Lotta Edholm, Erik Slottner
Jonas Naddebo (C), Daniel Helldén (MP), Anna König Jerlmyr (M), Lotta Edholm (L) och Erik Slottner (KD) är borgarråden som la fram budgeten.
På onsdagen presenterade den grönblå majoriteten budgeten för Stockholms stad 2020. Och det blir stramare tider för Stockholm – men skattesatsen lämnas oförändrad.
ANNONS

På onsdagen presenterade den grönblå majoriteten budgeten för Stockholms stad 2020. Skattesatsen kommer att vara oförändrad under 2020, 17,74.

Budgeten är 1,3 miljarder större än den för 2019, men det blir ändå stramare tider på grund av minskat skattetryck och en äldre befolkning.

– Det kommer bli stramare tider för kommunsverige, säger finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M).

– Det är en stram budget. Skatteintäkterna ökar inte i tillräcklig hastighet, säger skolborgarrådet Lotta Edholm (L).

För att klara budgeten har stadens verksamheter fått krav på effektiviseringar på upp till två procent.

– Vi vill effektivisera vår verksamhet på samtliga områden, säger Anna König Jerlmyr.

Här är är satsningarna:

Trygghet

• Till 2025 ska den upplevda otryggheten halveras.

• Otrygga platser rustas upp.

ANNONS

• Stärka vuxennärvaron och agera kraftfullt mot skjutningar och gängkriminalitet.

• 100 miljoner till trygghetsfonden.

• Fler ordningsvakter. Staden lägger 80 miljoner kronor på att öka dagens 90 ordningsvakter till 100.

7,6 miljoner kronor för att förbättra stödet för omgivningen när någon har dödats. Bland annat ska en sorgelokal snabbt finnas och socialtjänstpersonal snabbt söka upp personer i behov av stöd.

• 9 miljoner kronor på stadens avhopparverksamhet för kriminella som vill lämna det brottsliga livet.

• 20 miljoner till en skyddsfond för att få unga bort från kriminalitet som stadsdelarna kan söka medel från.

Bostäder och fastigheter

• Det långsiktiga målet är att det ska byggas 140 000 bostäder mellan 2010 och 2030.

• Privata aktörer ska få mer ansvar över byggandet för att begränsa skuldökningar.

Staden äger för många fastigheter, anser de styrande partierna. I budgeten finns ett uppdrag om att ”initiera försäljningsprocesser för större fastigheter inom beståndet”. En av dem är Vällingby centrum.
Utbildning

• Det ska byggas mer. Stadens bolag planerar för cirka 70 projekt över 300 miljoner kronor under den kommande treårsperioden. Flertalet avser bostadsprojekt men även nybyggnad av skolor hos SISAB. Det ska ge fler elevplatser för att tillmötesgå behovet av förskolor och skolor.

• Skolan ska även fortsätta att fokusera på studiero och stötta elever med särskilda behov.

• Satsning på särskilt utsatta skolor. Ge lönetillägg för skolor som har svårt att hitta lärare.

I budgeten får stadens förskolor i uppdrag att hitta lösningar för att öka fysisk aktivitet bland barnen.

Socialt skyddsnät

• För att förhindra kriminalitet vill de grönblå organisera ett hembesöksprogram hos småbarnsfamiljer.

• Man vill även förstärka avhopparverksamheten.

• Utökat samarbete mellan polis, skola och socialtjänst. Unga kriminella ska omhändertas.

• Äldre kriminella som rekryterar barn ska sättas dit.

• En ny barnskyddsfond ska inrättas.

Miljö

• Vattenkvaliteten ska förbättras.

Stockholms stads 50 000 anställda får framöver dricka kranvatten. Från och med nästa år är det slut med flaskvatten i stadens verksamheter. Skälen är både att flaskvatten är dyrt och inte miljövänligt.

• Den biologiska mångfalden ska stärkas i varje stadsdel.

• Trädmål för hela staden. Ska mäta att vi får mer grönska i Sthlm.

• Kemikalier ska rensas bort från skolorna.

Trafik

1,5 miljard kronor avsätts för ökad framkomlighet. Det ska vara attraktivt att gå, cykla och åka kollektivt, skriver den grönblå majoriteten, som bland annat vill se ”en systematisk och kraftfull framkomlighetskontroll av de viktigare cykelstråken som ofta blockeras av felparkerade bilar eller andra uppställda fordon och föremål”.

Bättre snöröjning

• Budgeten för sopsaltning höjs från 5 till 12 miljoner och två miljoner ska gå till att hålla koll på entreprenörer. Fler gator kommer att sopsaltas och nya avtal tecknas på flera håll i staden.

Idrott

• 692 miljoner kronor satsas på nya idrottshallar i Kristineberg, på Gärdet och för en överbyggnad på Zinkens isrink.

• Politikerna vill se över möjligheten att bygga Sätra ishall med en privat aktör.

Kultur

• Den enskilt största satsningen är kulturskolan, som förstärks med 15 miljoner kronor. Extra fokus läggs på ungdomar i ytterstaden, speciellt killar. Kulturskolan ska även jobba med uppsökande verksamhet.

Biblioteken får mer efter flera nedskärningar. I förra årets budget fick kulturförvaltningen ett besparingskrav på 45 miljoner kronor – något som slog hårt mot bland annat biblioteken. Men nu lägger de grönblå 16 miljoner för att utveckla biblioteken.

Stadsliv

Politikerna vill släppa fram mindre aktörer på stadens 50 salutorg genom att ge kortare tillstånd än ett år som vanligtvis gäller för torghandlare. Den 1 januari tar trafikkontoret över torghandeln från fastighetskontoret.

• Hastigheten har sänkts till 40 och 30 km/h på flera platser i Stockholm. Men det finns ställen, framför allt kring torg, där det kan vara bra att köra så sakta som 20 km/h, tycker majoriteten

Vård och omsorg

• De grönblå höjer pengen för hemtjänst med 2,5 procent och pengen för vård- och omsorgsboenden höjs med 2,7 procent. Det ska täcka både lönehöjningar och ökade lokalkostnader.

• Med hjälp av digitala verktyg ska äldreomsorgen förbättras till 2022. Smarta elektroniska lås ska nyckelhanteringen enklare för hemtjänstpersonalen.

• Under 2020 ska ett pilotprojekt med digital nattillsyn prövas. Systemet används i flera andra kommuner och går ut på att personal kollar till de äldre via en kamera i stället för hembesök. Sensorer larmar om något händer. Tanken är att det sedan ska införas i staden 2021.

• Äldre som får hjälp med livsmedelsköp ska få hjälp med att beställa på nätet i stället för att skriva inköpslista. Alla stadsdelar ska bli ålagda att införa det, i den nya budgeten. Det ökar utbudet för individen och gör att hemtjänstpersonal slipper bära tunga kassar, enligt majoriteten.

• Digitala verktyg ska även stärka demensarbetet och anhörigstödet.

• Fler besök från ungdomar på vård- och omsorgsboenden ska göra äldre mindre ensamma. Majoriteten vill också utreda möjligheten att utöka besöken till aktivitetscenter och sociala träffpunkter för att nå de äldre som inte har plats på ett boende.