Stor enkät: Botkyrka ingen bra kommun att åldras i

Endast fyra av tio Botkyrkabor tycker att det är tryggt att åldras i kommunen. Biblioteken och friluftsområdena får högre betyg. Det framgår av den årliga medborgarundersökningen.

Botkyrka kommun genomför varje år en medborgarundersökning för att ta reda på hur invånarna upplever att det är att bo i kommunen och hur man ser på de kommunala verksamheterna. Runt 2800 Botkyrkabor deltog i undersökningen för 2015, och av svaren framgår det bland annat att över hälften av de boende känner sig trygga i sin kommundel och kan tänka sig att rekommendera en vän att flytta hit. Trygghetskänslan varierar dock mellan olika områden. De som bor i Grödinge/Vårsta och Tullinge känner sig tryggare än man gör i de övriga kommundelarna.

Sex av tio invånare säger sig vara nöjda med möjligheterna att utföra fritidsintressen i kommunen, och lika många med tillgången på kultur- och idrottsevenemang.

De mötesplatser som fått flest besök under förra året är Hågelby och Botkyrkas bibliotek. Det är också biblioteksverksamheten och friluftsområdena som flest känner sig nöjda med i kommunens service och verksamhet. Fyra av fem personer ger tummen upp. Över 80 procent av de svarande Tullingeborna har tagit en tur till Lida under året, men bara runt var fjärde Fittjabo.

Lägst betyg får omsorgen om personer med funktionshinder och äldre. Liksom i tidigare undersökningar är många är negativt inställda till att åldras i Botkyrka och kommunen skriver att det bör vara en viktig uppgift att öka medvetenhet om vad man gör för de äldre. Endast fyra av tio personer svarar positivt på frågan om det är tryggt att åldras i kommunen, och var fjärde person anser sig inte kunna svara på frågan.

Kommunen får lågt betyg när det kommer till möjligheten att genomföra idéer. Samtidigt tycker nästan fem av tio invånare att Botkyrka är en bra kommun att starta olika verksamheter i. Här är Alby- och Fittjaborna mer positiva än de som bor i Grödinge och Vårsta.

Sammanfattningsvis uppger nästan åtta av tio Botkyrkabor att de på det stora hela är nöjda med sina liv.

I Salems kommun har drygt 500 personer svarat på en medborgarenkät om hur det är att leva och bo i Salem, hur man upplever den kommunala servicen och hur nöjd man är med sina möjligheter till inflytande.

Invånarna ger kommunen högre betyg än riksgenomsnittet på alla områden förutom räddningstjänst och kultur. De kommunala verksamheterna får höga betyg men man tycker bland annat att äldreomsorgen och grundskolan kan förbättras.

På frågor om bostäder, fritidsmöjligheter och arbetsmöjligheter lägger sig Salemborna i mitten på skalan nöjd till mycket nöjd.