Min lokala hjälte

Stor oro för SL:s nya bussgarage

Kommunen har en lång lista med krav på miljöåtgärder som SL måste vidta när nya bussdepån byggs i Stockby. Men kravlistan imponerar inte på depåns motståndare.

Bussdepån som ska rymma 42 bussar har väckt irritation bland många Lidingöbor eftersom den ligger nära Långängen-Elfviks naturreservat. Många grannar är också oroliga för buller och andra störningar.

Nyligen klubbade miljö- och stadsbyggnadsnämnden igenom miljöprövningen inför bygget. Verksamheten innebär hantering och transporter av farligt gods i form av bland annat fordonsgas, etanol, spolarvätska och oljor.

Bussarna ska också tvättas på området varje dag. Allt renat dagvatten från depån ska sedan ledas via dagvattendammarna vid Stockbysjön.

SL ombeds nu därför i ett föreläggande bland annat leda vatten från körytor och bussuppställning genom oljeavskiljare försedda med larm. SL måste också ta fram en kontrollplan för hur dagvattenreningen ska säkerställas.

Reparationsarbete får inte förekomma utomhus om det finns risk för läckage av olja eller kemikalier till dagvattnet. Och två gånger om år ska man ta veckosamlingsprover på avloppsvatten från tvättanläggningen och redovisa till kommunen.

Ljus- och ljudstörningar ska också undvikas så mycket som det går och de groddjur och salamandrar som finns i området ska skyddas.

Men Anne Sannefors-Öhrman, ordförande i föreningen Trasthagen och en av dem som är emot att bussdepån byggs i Stockby, tycker inte att åtgärderna är tillräckliga.

– Vi tror att det här kommer att få en märkbart negativ effekt på naturreservatet. Stockbysjön är en del av ett mycket känsligt ekosystem och det är fortfarande många brister i utredningarna gällande miljökonsekvenserna. Vi kommer därför att överklaga miljöprövningen och jag vet att det är flera andra föreningar och även enskilda som kommer att göra detsamma, säger hon.

Men Gabriella Burel, SL:s projektledare för bussdepån, är inte orolig.

– Det som Lidingö stad nu har beslutat kommer att inarbetas i den fortsatta projekteringen och även vidarebefordras till entreprenörerna som ska hantera bussdepån, säger hon.