Min lokala hjälte

Stor personalbrist inom vård och skola i framtiden

Lärare, datautbildade och specialistsjuksköterskor kommer inte att få några större problem med jobb i framtiden. Men skola och vård står samtidigt inför stora utmaningar när bristen på utbildad personal väntas växa i länet.

Företag och myndigheter i Stockholm har ofta svårt att hitta kompetent personal, men det kan komma att bli värre. I länsstyrelsens senaste rapport ”Stockholm 2025” räknar dem med att befolkningen kommer att öka med 430 000 personer mellan åren 2013 och 2025 och antalet förvärvsarbetande kommer att öka med 225 000 personer under samma period. Stockholms befolkning kommer 2025 uppskattas uppgå till 2,6 miljoner.

Den totala sysselsättningsökningen beräknas bli omkring 20 procent men inom flera yrkeskategorier kommer stora brister att uppstå.

Bristen kommer att bli allra störst på datautbildade och gymnasieingenjörer.

Inom skolan väntas det också uppstå brister. Enligt Arbetsförmedlingen är det lätt att få jobb som förskolelärare och lättare lär det bli i framtiden – framförallt på grund av att antalet barn i förskoleåldern förväntas att öka med 25 procent fram till 2025 samtidigt som underskottet på förskollärare förväntas kvarstå. Det finns också risk för underskott på grundskollärare samt utbildade speciallärare och specialpedagoger som det redan idag finns för få av.

Efterfrågan på ämneslärare inom grundskolan och gymnasiet kommer att öka med 40 procent, och det beror på den kraftiga ökningen av elever som väntas. Länsstyrelsens prognos är att det blir en brist på ämneslärare i länet.

När det gäller sjuksköterskeyrken bedömer Arbetsförmedlingen att det idag råder mycket liten konkurrens om samtliga sjuksköterskeyrken, med undantag för barnmorskor och röntgensjuksköterskor. Däremot spås det bli brist på specialistutbildade sjuksköterskor inom bland annat intensiven, ambulans, barn- och ungdom, distriktssköterskor och framförallt psykiatrisk vård där bristen väntas bli som störst. Orsaken är den väntade befolkningsökningen och länsstyrelsen efterfrågar fler nybörjarplatser på utbildningar för att få bukt med orosmolnen.

Inom byggbranschen finns det goda jobbmöjligheter idag, och tjänsterna har ökat de senaste åren. Däremot har intresset för byggprogrammet minskat de senaste fyra åren och byggbranschen väntas växa, och kan av den anledningen leda till brister.

Länsstyrelsen kan också visa att samhällsvetenskapsprogrammet är det största gymnasieprogrammet i Stockholms län. Bland yrkesprogrammen är det El- och energiprogrammet som är populärast. Det är betydligt mindre populärt att gå på yrkesprogram i Stockholms län än i övriga landet.