Storsatsning på demokratifrågor i Järfälla

Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen i Järfälla kommun har tagit fram ett förslag på en ny demokratiplan. Nu ska den ut på remiss.
Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen i Järfälla kommun har tagit fram ett förslag på en ny demokratiplan. Nu ska den ut på remiss.
Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag på en demokratiplan för Järfälla kommun. Målet är att stärka invånarnas inflytande mellan valen.

Utifrån kommunens mål och budget 2016-2017 har kultur-, demokrati- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en demokratiplan för Järfälla kommun, där visionen är ”en hållbar lokal demokrati med jämlikt inflytande för alla”. Planen ska gälla hela kommunen och fokus ligger på delaktighet och inflytande för invånare mellan valen.

Medborgardialog är det som står i fokus i förslaget till demokratiplanen, berättar Jessika Karreskog, demokratiutvecklare i Järfälla kommun.

– Vi har jobbat på flera av de här fronterna tidigare men aldrig haft en plan, så det här handlar om att tydliggöra och jobba aktivt med att sprida kunskap om den demokratiska processen. Det är viktigt att jobba med en medborgardialog, säger hon.

En viktig del i medborgardialogen är återkoppling, till exempel när invånare skickar in förslag till kommunens tjänstemän.

– Målet är ett aktivt medborgarskap och framförallt måste vi jobba med röster som inte hörs lika högt, till exempel bland unga eller nyanlända, säger Jessika Karreskog.

Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen föreslår att fokus i demokratiplanen ska ligga på sex utvecklingsområden:

  • Kunskap och resurser
  • Dialog med invånare i Järfälla
  • Information och kommunikation
  • Lyfta röster som inte hörs
  • Ungas delaktighet och inflytande
  • Demokratiska mötesplatser

Förslaget till demokratiplanen är nu ute på remiss hos kommunens samtliga nämnder, pensionärs- och tillgänglighetsrådet samt invånarna i Järfälla kommun. Svar önskas senast den 16 november i år.

I december 2014 beslutade Järfälla kommunfullmäktige att omvandla den tidigare kultur- och fritidsnämnden till en kultur-, demokrati- och fritidsnämnd med samordningsansvar för utvecklingen av den kommunala demokratin, som tidigare låg hos kommunstyrelsen.