Strandskyddet krymps i Vaxholm

Vaxholms strandskydd krymper. Enligt ett förslag från länsstyrelsen kan strandzonen vid norra Bogesundslandet minskas – från 300 till 100 meter.

I dag omfattas stora delar av Vaxholm med omnejd av ett strandskydd längs med kusterna på 300 meter. Syftet har varit att värna allemansrätten och att behålla ett rikt djur- och växtliv.

Men sedan länsstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att se över strandskydden längs svenska vatten, kan det komma att ändras. Enligt förslaget ska skyddszonerna minskas från 300 meter till 100 meter.

– Några av de större förändringarna sker bland annat i Vaxholm och Öster­åker, säger Anna Dominkovic, miljöutredare vid läns­styrelsen.

I Vaxholm är det tänkt att strandskyddet ska minskas i norra delarna av Bogesundslandet.

– Där bedömer vi att 300 meter strandskydd inte behövs längre, säger Anna Dominkovic.

I Österåker kan strandskyddet minskas norr om Ullnasjön.

En av anledningarna till att strandskyddet kan komma att minskas är väg 274, Stockholmsvägen, som ligger i norra delen av området. I och med vägen bedöms inte platsen ha tillräckligt höga värden för friluftsliv eller stor betydelse för växt- och djurlivet.

Förslaget gör det i praktiken lättare att bygga nära vattnet, något som går i linje med kommunens framtidsvision.

I dag är 54 procent av stränderna i Vaxholm redan exploaterade, vilket gör norra Bogesundslandet till ett viktigt område framöver.

– Kommunens inriktning enligt översiktsplanen Vaxholm 2030 är att bygga i närheten av Stockholmsvägen i framtiden när de övriga platserna är bebyggda. Där finns redan bra kommunikationer, säger Henrik Höglund, sakansvarig för bygglov, byggkontroll och strandskydd inom Vaxholms stad.

Om beslut att minska strand­skyddet fattas kommer det dock inte att påverka allemansrätten.

– Länsstyrelsen bedömer att minskade strandskyddsområden i Vaxholms stad inte innebär någon inskränkning i allemansrätten, säger Anna Dominkovic.

Fram till den 12 september kan Vaxholms stad och Österåkers kommun lämna synpunkter på förslagen.

Fakta

Skyddet infördes för att bevara friluftslivet

Strandskydd gäller i regel 100 meter från strandlinjen.

Länsstyrelsen kan vid behov utöka skyddszonen till att omfatta 300 meter.

Inom zonen är bebyggelse eller annan exploatering inte tillåtet.

Skyddet kom till på 1950- ­talet för att bevara friluftslivets tillgång till stränder och vattenområden.

Sedan 1990-talet har det även värnat om biologisk mångfald.

Källa: Länsstyrelsen