Svaga skolresultat och för få nybyggen

För lite nybyggande, fortsatt svaga skolresultat och färre nöjda Väsbybor.

Kommunen når på flera områden inte upp till sina mål konstateras i en ny stor genomgång.

På förra sammanträdet i kommunstyrelsen presenterades en större revisionsrapport över 2012. Den beskriver hur kommunens styrelser och nämnder sköter ekonomin och hur de lever upp till sina mål.

Den mest svidande kritiken delas ut på skolområdet. Här konstateras att kommunen fortfarande är långt ifrån att nå målen och att skolan på flera områden till och med försämrades under 2012 jämfört med året dessförinnan.

– Revisorerna har tagit upp det här som ett utvecklingsområde i säkert tio år och vi försöker verkligen lägga i en växel till. Samtidigt visar rapporten ”Våga visa” som kom nyligen på tydliga förbättringar, säger Per-Erik Kanström (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Revisorerna betonar att det är viktigt att de mål som ställs upp är möjliga att nå och frågar sig till om skolmålen verkligen är det.

– Vi ska ju ha realistiska och uppnåbara mål, men samtidigt ska vi inte tumma på ambitionen. I stället ska vi ta fram åtgärdsplaner och strategier för att nå målen, säger Per-Erik Kanström och nämner skolprojektet Alla i mål som ett exempel.

Ett mer oväntat resultat är att medborgarna har blivit mindre nöjda med bemötandet från kommunen.

Tidigare har nio av tio Väsbybor varit nöjda. Under förra året sjönk den siffran till tre av fyra.

– Det hade jag inte förväntat mig. Vi måste titta på svarsfrekvensen på telefon och se om folk blir kopplade till rätt handläggare, säger Per-Erik Kanström.

Ett tredje område där kommunen missar målet är bostadsbyggandet. Kommunen lyckades bara bygga knappt hälften av de 300 bostäder som var målet.

Men på det området är Per-Erik Kanström inte orolig.

– Här har vi alla förutsättningar att nå målet. Vi har projekt för förtätning i centrum, vi har Eds allé som ger mellan 500 och 600 bostäder och vi ska folkomrösta om Väsby sjöstad.

Fakta

Revisorerna gav både ris och ros

Här gav revisorerna ris:

Bara 142 bostäder byggdes under 2012. Målet var 300.

Färre tredjeklassare når målen i matematik och svenska.

Färre Väsbybor är nöjda med bemötandet från kommunen.

Här gav revisorerna ros:

Samtliga nämnder

får godkänt när det

gäller intern kontroll, styrning och räkenskaper.

Åtgärdsarbetet på skolområdet får beröm även om resultaten är svårbedömda på kort sikt.

Källa: Revisionsrapport från Ernst & Young.