Svartviks strand ritas om med lägre hus

Illustration av förslaget. Bild: Arkitema Architects.
Illustration av förslaget. Bild: Arkitema Architects.
Den 14 februari beslutade kommunfullmäktige att återremittera det första förslaget för Svartviks strand, som innehöll höghus på uppemot tio våningar och 190 bostäder. I det nya förslaget har antalet bostäder minskat till 160 medan våningar kapats.

 

Förslaget om höghus intill Mälaren i Kungsängen låg ute för beslut i kommunfullmäktige den 14 februari, men återremitterades.

Tidigare innehöll planerna ett hus med tio våningar, medan de två andra husen var nio våningar höga. Nu är samtliga totalt åtta våningar. Dessutom har 190 planerade bostäder minskat till 160.

Det nya förslaget beräknas antas i kommunfullmäktige den 21 mars.

Låg ute för granskning

Upplands-Bro kommun lade ut Svartviks strand för granskning från den 8 november 2017 till 6 december 2017.

26 yttranden inkom, varav ett trettiotal underskrivna av privatpersoner. Nedan följer en kommentar:

”Att bygga nya bostäder behövs. Men vi vänder oss mot HUR man vill genomföra detta. Den hårda exploateringen av marken. Förtätning utan hänsyn tagen till vare sig omgivande bebyggelse eller till strandskydd. Fastigheten används sedan lång tid tillbaka som rekreationsområde för bad och fiske. Tillgängligheten till vattnet för allmänheten kommer försämras om man bygger enligt planen. Omgivande villabebyggelse kommer att försvinna i skuggan av 10 våningshusen”.

Samhällsbyggnadskontoret kom med följande svar:

”Planförslaget är utformat med hänsyn till tätortens övergripande struktur. Kungsängen är karaktäriserat till stora delar av att småhusbebyggelse som existerar sida vid sida med högre bebyggelse. Historiskt har byggnaderna blivit högre ju högre upp på klipporna man kommer och planförslaget är till viss del ett brott med den delen av strukturen”.