Täbyborna vill bestämma mer i sin kommun

Per-Åke Lantz, 72 år, Täby.
Per-Åke Lantz, 72 år, Täby.
Yvonne Calme, 66 år, Ella gård.
Yvonne Calme, 66 år, Ella gård.
Täbyborna är ganska nöjda. Det visar SCB:s årliga undersökning där de frågar invånare i landet hur de upplever sina kommuner. Men man vill gärna ha mer insyn och inflytande.

– Jag tycker att man får reda på saker och ting i tidningar och att man (läs: kommunen) inte kommunicerar saker innan beslut fattas. Det står i tidningen och då är det redan fait accompli – fullbordat faktum, säger Täbybon Yvonne Calme, 66, och fortsätter:

– I Ellagårdstidningen stod det exempelvis att de skulle ta bort hela handelsträdgårdsområdet. Det hade jag inte hört om innan. Men om jag skulle kontakta politikerna skulle de nog lyssna.

Yvonne Calme är inte ensam om att ha blandade känslor när det gäller inflytande och insyn i Täby. Tvärtom visar SCB:s årliga medborgarundersökning att Täbyborna överlag är nöjdare än snittet i landet med sin kommun och sina möjligheter att påverka, men att det skulle kunna var ännu bättre.

Inflytande får lägst betyg, men ändå godkänt

Totalt sett ger Täbyborna höga betyg när det gäller frågor om hur nöjd man är med att bo i kommunen respektive hur nöjd man är med kommunens verksamheter. Lägst betyg, men ändå godkänt, får den del som handlar om kommuninvånarnas insyn och inflytande.

Enligt Carina Lundberg Uudelepp, kommundirektör, deltar Täby årligen i undersökningen. Syftet är att man vill känna till vad invånarna tycker om kommunen och man använder även delar av resultatet i sin målstyrning:

– Vi använder underlagen i rapportens olika delar för att följa upp indikatorer och nyckeltal som är kopplade till kommunens övergripande verksamhetsplan och i förekommande fall till respektive nämnders verksamhetsplan.

Carina Lundberg Uudelepp

Har ni analyserat svaren när det gäller medborgarnas syn på inflytande?

– Sett över tid varierar svaren/talen inte tillräckligt mycket för att säkra slutsatser ska kunna dras i respektive verksamhet, men vi söker efter tendenser. När vi genomför eller föreslår större förändringar föregås de av olika typer av dialoger. Nu de senaste åren har exempelvis Täby parks utbyggnad, Näsby slotts omvandling, och den fördjupade översiktsplanen varit sådana exempel.

– Beroende på vilken återkoppling vi får, både via stora enkäter som den du tittar på och också direkt återkoppling på den genomförda dialogen i olika fall kommer vi att erbjuda nya eller justerade sätt för dialog.

Täby kommun använder en rad kanaler för att nå ut och ta in synpunkter, berättar hon. Det kan vara besök hos lokala föreningar, att man ställer sig vid Roslagsbanan eller gör besök på andra platser. Utöver det finns även kommunens hemsida och facebookgrupp där man informerar och kan ta emot synpunkter.

– Sammantaget kan vi om några år – eftersom flera förändringar genomförts de senaste två åren – se hur de nya arbetssätten och möjligheterna mottas av invånare och företagare i kommunen, säger Carina Lundberg Uudelepp.

Kvinnor är mer kritiska

En närmare titt på svaren i SCB.s undersökning om medborgarnas inflytande i Täby visar att kvinnor ger markant lägre betyg än män när det gäller inflytande och insyn. Det kvinnor framför allt ger lägre betyg är hur politiker lyssnar på medborgarnas åsikter, samt invånarnas möjlighet att påverka politiska beslut och kommunala verksamheter.

Sammantaget får ändå hela området som rör invånarnas inflytande godkänt betyg i Täby jämfört med övriga kommuner i undersökningen – 49 i SCB:s så kallade nöjd-inflytande-index.

Är du nöjd med hur mycket du kan påverka?

Har du insyn i vad din kommun beslutar?

Yvonne Calme, 66 år, Ella gård
– Jag tycker att man får reda på saker och ting i tidningar och att man (läs: kommunen) inte kommunicerar saker innan beslut fattas. Det står i tidningen och då är det redan fait accompli – fullbordat faktum, säger Yvonne Calme, 66 år, som bor i Ella gård.
– Men det kanske är svårt att göra annorlunda.
– I Ellagårdstidningen stod det exempelvis att de skulle ta bort hela handelsträdgårdsområdet. Det hade jag inte hört om innan.
– Men om jag skulle kontakta politikerna skulle de nog lyssna.
Per-Åke Lantz, 72 år, Täby
– Inte mycket.
– På Marknadsvägen finns det folk som kör på gångvägarna, men när man ringer kommunen om det händer inget.
– Och så tycker jag att det byggs för lite hyresrätter till ungdomar.
May-Brith Lantz, 73 år, Täby
– Jag tycker att det för det mesta fungerar bra. Folk gnäller, men i bland tycker jag att det är för mycket gnäll.
– Men man undrar ju när de river gamla kommunhuset. Kunde de inte ha byggt ungdomsbostäder där?
Oscar Cednert 32 år, Näsbydal
– Jag har faktiskt inte funderat över det, om jag har inflytande.
– Jag är nöjd med hur det är, men jag tror att jag är för dåligt insatt.
– Jag går ju och röstar, det gör jag. Men sedan har jag ingen insyn i beslutsfattandet.