Täbyborna ska ha max 250 meter till naturen

Max 250 meter till en park eller en annat grönområde för Täbyborna.

Det är kommunens plan för att öka invånarnas hälsa och bevara grönskan.

Närhet till naturen är en förutsättning för människors hälsa och livskvalitet. Så resonerade kommunen när projektet ”Halva Täby grönt” drog igång. En av satsningarna innebär att barnen inte ska ha längre än 500 meter till en lekplats.

Men ekvationen att bevara naturområdena samtidigt som kommuninvånarna blir fler är en utmaning att lösa.

– Strategin är att vi ska bygga centralt, inte i skogen. Vi vill bevara de gröna kilarna mellan Vallentuna, Vaxholm och Öster-åker, säger Erik Andersson, (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

I projektet ingår också att kommunens gångtunnlar ska smyckas och belysas för att människor ska känna sig trygga där kvälls- och nattetid.

Samtliga gång – och cykeltunnlar i Täby har utvärderats med hjälp av skolbarn, ungdomar och pensionärer. De har fått svara på frågan hur gångtunnlarna ska bli mer trygga.

Målet är att åtgärda två till tre tunnlar varje år. Tunneln mellan Näsbydal och Åva gymnasium och några tunnlar i Skarpäng och i Näsbypark är redan iordninggjorda.

En annan del av projektet ”Halva Täby grönt” är den fornvårdsplan som innebär att sly och högt gräs ska hållas borta från de nära 400 fornlämningarna.

Men allt ska inte röjas bort, de buskar och träd runt fornlämningen som är värdefulla för biologisk mångfald ska bevaras.

– Vi ska också sätta upp informationstavlor vid exempelvis gravfält och lämningar från gamla boplatser, berättar Cecilia Lundin, jägmästare i kommunen som var en av de som tagit fram fornvårdsplanen.

Nästa år finns planer på att gå vidare med andra satsningar genom att eventuellt bygga utegym, anlägga en strandpromenad vid Vallentunasjön och att åter öppna Täbybadet som har varit stängt i årtionden.

Täby vill bevara de gröna kilarna. I stället ska nybyggandet ske centralt.